Майстер-клас початківцям

 Поради юним науковцям

Наукова обґрунтованість дослідження: 

1) Чи ясно визначена проблема, яку вирішує дослідження?

2) Чи була проблема достатньо обмежена для того аби мати правдоподібне рішення? Вчені можуть визначити важливі проблеми які можна вирішити.

3) Чи був наявний процедурний план рішення поставленої проблеми?

4) Чи були визначені та правильно трактовані параметри, що мають вплив на експеримент під час досліджень?

5) Чи зрозумів учасник/команда необхідність контролювання поточних змін під час експерименту та чи правильно він це робив?

6) Чи існує достатня кількість даних на підтвердження рішення поставленої проблеми?

7) Чи є розрахунки похибок серед отриманих даних; чи визначені можливі джерела похибок та можливість зменшення їх впливу на результати?

8) Чи існують плани щодо розвитку проекту у майбутньому?

9) Чи використовувалась при дослідженні суто популярна література, чи була також і наукова?

Наявність інженерної думки у роботі над проектом:

1) Чи існує точно визначена винахідницька мета проекту?

2) Чи відповідає винахід вимогам користувача?

3) Чи є винахід: працюючим? задовільним для користувача? економічно вигідним?

4) Чи є винахід принципово новим рішенням чи значним вдосконаленням попередніх аналогів?

5) Чи було проведено тестування винаходу? Чи працює він так, як очікувалось?

Можливість практичного застосування результатів Вашої роботи:

1) Як планується втілювати проект у повсякденне життя?

2) Для чого саме, або кому потрібен проект?

3) Чи є вже схожі рішення проблеми? Де вони застосовуються?

4) Чим проект кращий за інші, вже існуючі рішення проблем?

Актуальність дослідження:

1) Чи дійсно рішення проблеми є нагальним?

2) Чи важлива тема дослідження для людства, або окремої категорії людей?

3) Як прийшла на думку ідея проекту? Чому було прийняте рішення займатись саме цією проблемою?

4) Як змінювалась гіпотеза та розуміння проблеми протягом дослідження? Чому потрібні були ці зміни?

 Корисні посилання:  https://youtu.be/vyVoO8sKt-4 ,     http://www.iyipo.ge/ – офіційний веб-сайт IYIPO

Проектна книга.  Робочий журнал

Проектна книга – дуже вагома частина Вашої роботи. Охайні та детальні записи, табличні дані, графіки, схеми, ескізи вузлів та елементів майбутніх пристроїв є дуже важливими, що допоможуть зробити проект логічним та привабливим, свідчитимуть про ретельність і сумлінність самого дослідження і, безумовно, будуть використані при написанні реферату, тез та оформленні постеру. Записи необов’язково повинні бути каліграфічними, але зрозумілими та охайними. Переконайтесь, що кількісні дані правильні, не забуваючи про розмірності у таблицях, формулах, даних. 

Робочий журнал – це Ваш помічник, який зможе розповісти про Вас багато, тому  кожному  учаснику потрібно серйозно підійти до цього важливого елементу в роботі над проектом. У журналі фіксуються матеріали, якими Ви користуєтеся під час роботи над проектом: креслення, схеми, розрахунки. Увага! Не остаточні матеріали, а саме РОБОЧІ – перекреслені, виправлені, в звичайних зошитах або на окремих папірцях. Не забуваємо проставляти біля записів ДАТИ. Також це можуть бути копії з вашої електронного листування з науковцями (де видно дати листування). Скріншоти також підійдуть. Фотографії під час проведення експериментів, журнал з ходом експерименту та його результатами. Перед захистом краще всі робочі матеріали підшити в папку-сегрегатор. У деяких конкурсантів на фіналі в США робочий журнал мав вигляд 2-х величезних томів.

Оформлення рефератів наукових робіт

Метою реферативної роботи є набуття навичок роботи з літературою, узагальнення  літературних, історичних, наукових джерел і практичного матеріалу за темою дослідження, здатності  грамотно викладати питання теми і  робити висновки. Реферат зазвичай повинен мати такі розділи: вступ, основну частину, висновки, а також пронумерований список використаної літератури (не менше трьох джерел) з зазначенням автора, назви, місця видання, видавництва, року видання.

Реферативна наукова робота за своїм змістом повинна бути доступною так само, як журнал проекту або будь-які потрібні форми та документи. У такому рефераті організованими і впорядкованими є як сама викладена у ньому інформація, так і Ваші думки. Вже сама титульна сторінка та зміст повинні допомогти читачеві швидко зорієнтуватися у роботі. У вступі подається  актуальність, місце  та вагомість обраної теми у науково-дослідницькій проблематиці, її теоретичне і прикладне значення. Вступ готує підстави для роботи, тому що окреслює мету, гіпотезу, проблему або інженерні цілі, пояснення того, що вмотивовувало Ваше дослідження і чого Ви прагнете досягти.

Основна частина подається чітко, послідовно, логічно і зрозуміло, у відповідності з планом наукової роботи. У тексті повинні бути посилання на використані джерела. При дослівному відтворенні матеріалу кожна цитата повинна мати посилання на відповідну позицію у списку використаної літератури із зазначенням номерів сторінок, наприклад [8, с. 47] або «У роботі [16] розглянуто ….». У конкурсантів іноді виникають труднощі щодо викладення у рефератах, тезах і на постерах матеріалів та методів дослідження. Йдеться про детальний опис  методики збирання даних або інформації, спостерігання, використані інструменти, обладнання тощо. Дослідження повинно бути настільки докладним і доступно поданим, щоби хтось зміг би повторити Ваші експерименти, користуючись тільки інформацією з Вашої роботи. Тому у науковій роботі потрібно розмістити детальні фотографії, ескізи сконструйованих приладів або інструментів. 

Результати експериментів містять в собі зібрані дані (таблиці, діаграми, графіки, розрахунки тощо) та їхній аналіз, який є найголовнішим етапом і підсумком дослідницької роботи. Потрібно порівняти одержані результати з теоретичними значеннями, опублікованою інформацією та/або очікуваними результатами. Не забувайте про обговорення можливих помилок. Чи відрізнялись результати повторюваних або схожих експериментів? Яким був вплив неконтрольованих факторів на результати? Що можна зробити інакше, якщо б довелося повторювати весь проект? Які інші експерименти ще потрібно провести? Визначте залежності між тестованими змінними.

Висновки повинні містити коротке узагальнення дослідженої проблеми, вивченого питання, розглянутого матеріалу, виділення найбільш достовірних та обґрунтованих положень і тверджень, а також найбільш проблемних завдань, що розроблені на рівні гіпотез, важливість розглянутої проблеми з точки зору практичного застосування, світосприйняття, етики тощо.

Список використаних джерел повинен містити  Ваші посилання на документацію, з якою Ви працювали в процесі дослідження, у тому числі  на літературу (книжки, журнали, web-сайти тощо). Не забувайте про правильний стиль посилання на джерела.

Реферат повинен бути або віддрукований на папері формату А4, на одній стороні аркуша або акуратно і розбірливо написаний від руки. Сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з третьої сторінки. Титульний аркуш з назвою роботи та сторінка змісту включаються до загальної нумерації, але номера на них не ставляться. Орієнтовний обсяг реферату складає 10-20 сторінок рукописного чи машинописного тексту.

Для наочності викладу бажано супроводжувати текст малюнками, схемами, графіками, кресленнями, фотографіями, з відповідними посиланнями на них, наприклад, «див. малюнок 5» або «графік…. наведено на рисунку 2». Під такими унаочненнями до тексту робляться відповідні пояснюючі надписи.

Анотація – короткий (від 100 до 500 слів) опис проекту українською, а також бажано ще й англійською мовами. В анотації подаються: постановка досліджуваної проблеми, перелік методів, що використовувалися, результати дослідження, головні висновки та рекомендації. Це також спосіб зацікавити покупця/журі, тому бажано, щоб вона була написана грамотно і зі стилем.

Вимоги до тексту. Хоча формально не має обмежень на кількість сторінок,але зазвичай виклад основної його частини орієнтовно складає 10-20 сторінок машинописного тексту шрифтом Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5. Рисунки і графіки також входять до тексту з відповідними посиланнями та підписами. Перелік використаних літературних джерел подається наприкінці тексту в алфавітному списку джерел, з зазначенням назви джерела, прізвища та ініціалів автора/авторів, видавництва, року публікації, кількості сторінок тощо. У тексті послідовно розкриваються: вступна частина, актуальність, новизна дослідження, використані матеріали і методи, експериментальна робота, одержані результати та їх аналіз, висякновки, міркування щодо подальшого розвитку проекту, якщо у цьому є потреба. Реферат може містити додатки, що не входять до загальної нумерації сторінок роботи.

Додаткові матеріали, які розкривають деталі, хід і результати дослідження: план проведення наукового дослідження, журнал (щоденник) дослідження, опис результатів дослідження, макети та робочі моделі.

Про постери

_m6wnhw2jwsРозміри плакатів (постерів) визначаються умовами Конкурсів. Наприклад, на “Інтел Техно Україна” вимоги до геометричних розмірів постерів такі: висота – 1189 мм, ширина – 841 мм. Неістотно вони різняться за умовами інших Конкурсів. Постери закріплюються на стендах, наданих організаторами. Увага! На постері не має бути персональних даних про учасника або його керівника (це стосується і фотографій).

Структура постера: коротка творча назва проекту; актуальність задачі; мета проекту; гіпотеза; матеріали і методи дослідження; результати експериментів; висновки; науково-практичне застосування; подальші плани. Як бачимо, постер стисло подає зміст і хід роботи над проектом, обов’язково  з найбільш відповідними і переконливими відповідними фотографіями, таблицями, графіками, схемами, рисунками.

Памятайте, що члени журі і відвідувачі не просто читають, а інспектують Ваш постер. Тому він повинен бути візуально простим (без втрат інформаційного наповнення), читабельним (легко сприймається ідея проекту при поступовому перегляді постера), з чітким і якісним шрифтом, для  належного прочитання  і розуміння тексту ( з відстані 1,0-1,5 м), стислим і просторово організованим. Практика свідчить, що автор проекту зазвичай має не більше 11 секунд, щоби спочатку привернути, а потім вже утримувати увагу аудиторії до ідеї та цінності дослідження. Більшість відвідувачів запамятовують лише заголовки, натомість особи, яких дійсно цікавить тематика Вашої наукової роботи, спілкуватимуться з Вами детальніше.

Типові помилки при створенні постера: 

 • добра структура, але невдале кольорове рішення (гама, фон,  текст). Забагато кольорів, від чого “губиться” погляд;
 •  неналежне оформлення постера (марнування вільного місця або скупчення інформації, дрібний текст, рябий фон, наклейки роздрукованих аркушів, фотографій);
 • наявність орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і стилістичних помилок у текстах;
 • переобтяженість складними реченнями.

Правила складання тез

Обсяг тез 2-3 сторінки; шрифт Times New Roman, 14; інтервал – 1,5; формат роботи – Microsoft Word 6.0 або більш пізні версії. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо. Загальна кількість додатків не повинна перевищувати 10. 

Зміст тез: 

 • назва, що відображає сутність проекту. Назва має бути лаконічною, творчою, чіткою, змістовною, яскравою – це привертає увагу;
 • актуальність теми, проблеми, задачі дослідження.  Чим саме обумовлений вибір теми проекту, значущість, можливість практичного впровадження, використання;
 • мета дослідження, робоча гіпотеза, короткий виклад основних положень дослідницької роботи;
 • матеріали, опис методів розв’язання проблеми..Які методи дослідження, експериментальне обладнання та засоби обробки даних використані в роботі;
 • аналіз отриманих результатів. Сформулюйте основні результати, отримані у ході виконання роботи, визначте їх цінність для науково-практичного використання, оцініть їх новизну, чому отримані результати є кращими, ніж ті, що були до цього;
 • висновки, можливість науково-практичного використання результатів роботи (доцільність, подальші плани досліджень);
 • перелік використаних джерел.

Примітка. Перед початком участі наукових тез у конкурсі, всі роботи проходять перевірку на відповідність правилам проведення досліджень міжнародного конкурсу (http://www.societyforscience.org/document.doc?id=37). Ці правила, зокрема, забороняють учасникам працювати з важкими металами, радіоактивними, вибухонебезпечними матеріалами та іншими предметами, які можуть представляти серйозну загрозу для людини, а також забороняють під час дослідження завдавати істотної шкоди людям, тваринам і навколишньому середовищу тощо. 

Про подяки у рефератах. Справжнім науковцям притаманна наукова чесність і порядність, недопустимість шахрайства і плагіату  вихованість, інтелігентність та вдячність своїм науковим керівникам.  Ваш імідж та інтелігентність будуть належно оцінені у наукових колах, якщо Ви не забудете наприкінці реферату висловити подяки тим, які допомагали  і підтримували Вас у творчих шуканнях, радості від осяяння і відкриттів,  у часи невдач і розчарувань. До речі, при реєстрації  на участь у багатьох Міжнародних конкурсах у реєстраційних бланках є графа “Подяки” (кому конкретно і за що). 

Ось, наприклад, зразок подяк однієї учениці ліцею, яка має дуже  вагомі здобутки у науково-дослідницькій роботі (прізвище з міркувань делікатності подавати необов’язково, адже головне інше –  вихованість та вдячність): … , доктору … наук, професору … за консультування з питань …(вказано блок знань. що не вивчаються у шкільному курсі, але потрібні для глибшого осмислення дослідження); …,  за допомогу у проведенні розрахунків …(йдеться про кінематичну схему одного з вузлів пристрою); …, вчителю ….. за додаткові заняття з … (вказано два розділи навчального предмету); … , науковому керівнику за … (консультування і постійну допомогу в роботі над проектом, а також більш конкретні висловлювання); … , моїй сестрі … , за моральну підтримку, особливо у часи, коли проміжні експерименти не завжди досягали бажаного результату; …, адміністративній особі  за … (всебічну підтримку на усіх етапах  роботи над проектом).

Про суддівство 

На Всеукраїнському науково-технічному конкурсі “Інтел Техно Україна”:

Мета і наукова гіпотеза (максимально 10 балів).  

План дослідження і методи збору даних (до 15 балів).  

Збір та аналіз даних, аналіз та вірогідність (до 20 балів). 

Творчий підхід (до 20 балів).  

Постерний захист (до10 балів).  Інтерв’ю (до 25 балів). 

Оцінювання на Всеукраїнському науково-технічному конкурсі “Інтел Еко Україна” (максимально у балах):

Наукова обґрунтованість дослідження (індивідуальний  проект– 25, командний проект– 20

Інженерна думка (індивідуальний – 25, командний – 20

Можливість практичного застосування (індивідуальний – 25, командний – 20

Актуальність дослідження (індивідуальний – 15, командний – 15

Чіткість викладення матеріалу, презентаційні навички (індивідуальний – 15, командний – 15

Методологічні підходи, наукові навички (індивідуальний – 10, командний – 10

Творчий підхід (індивідуальний – 10, командний – 10)  

Робота у команді (командний – 10)

 Члени журі звертають увагу на якісно продумані та сплановані дослідження. Вони оцінюють, наскільки важливим та актуальним є певне дослідження у своїй галузі, наскільки ретельно учень виконав роботу, як добре здійснені планування та проведення досліджень та експериментів. Спочатку члени журі дізнаються про дослідження з Вашого постеру, тез та роботи, але саме інтерв’ю є остаточним етапом оцінювання Вашого проекту.

Члени журі звертають особливу позитивну увагу на тих учнів, які здатні вільно та впевнено обговорювати та пояснювати свою роботу, вести наукову бесіду. Журі не цікавлять завчені промови – вони просто хочуть обговорити з учасниками їхні дослідження, щоби переконатися, що конкурсанти дійсно орієнтуються у темі дослідження і повністю володіють матеріалом.

Дуже важливо правильно розпочати інтерв’ю. Привітайте членів журі та представтесь. Вам потрібно справити гарне перше враження. Охайна зовнішність, гарні манери, ентузіазм у тому, що досліджуєте – і Ви на шляху до успіху. Члени журі часто ставлять запитання для того, щоб перевірити глибину бачення та розуміння учнями своєї роботи: “Як Вам спала на думку ця ідея?”, “Яка Ваша власна роль у цих дослідженнях?”, “Що не вдалося зробити?”, “Які у Вас подальші плани щодо розвитку цього проекту?”, “Чому Ви навчились протягом роботи над цим проектом?”, “Яке можливе використання Вашого проекту на практиці?”, “Кому може бути потрібен цей проект?”.

Пам’ятайте, що члени журі хочуть побачити, чи Ви дійсно орієнтуєтеся у тих галузях науки, що пов’язані з Вашою темою. Вони хочуть дізнатись, чи правильно зібрана та проаналізована інформація. Членів журі цікавить, чи Ви можете знайти можливі джерела помилок, та які варіанти практичного застосування бачите для свого проекту.

Під час оцінювання Вашої роботи судді визначають:

Наукову обґрунтованість дослідження 

1.Чітке визначення проблеми дослідження, наявність плану її вирішення. 

2. Правильно  трактовані параметри, що мають вплив на експеримент під час досліджень. 

3. Розуміння учасником/командою необхідність та якість контролювання поточних змін під час експерименту.  

4. Наявність достатньої кількості даних на підтвердження рішення поставленої проблеми,  розрахунків похибок серед отриманих даних,  визначення джерел цих похибок і можливостей зменшення їх впливу на результати. 

5. Можливість подальшого розвитку проекту. 

6. Характеристика винаходу, методу, розробки (працездатність, економічні,  технологічні, екологічні переваги при виготовленні та експлуатації,  принципово нове рішення, значне вдосконалення попередніх аналогів. 

7. Як виникла ідея проекту? Чи змінювалась гіпотеза та розуміння проблеми протягом дослідження? Чому потрібні були ці зміни? 

8. Остерігайтесь завчених промов, які дуже мало показують розуміння матеріалу. Будуйте конструктивну розповідь про проект, з чітко представленими даними та експериментально підтвердженими результатами, переконливою фізичною презентацією проекту (макету, діючої моделі тощо.

9. Не забувайте. що Ваші шанси на успіх зростають, якщо Ви володієте англійською мовою для спілкування на наукові теми, хоча б в рамках проекту.

10. Чи здатен учасник ставити запитання та відповідати на них?  

11.Правильно інтерпретовані результати та зроблені висновки. Змістовність  проектної книги/робочого журналу.

12. Наявність творчого підходу, нестандартного способу, оригінальної методики, винахідливості , кмітливості для вирішення проблеми, одержання та аналізу даних, проведення експериментів,  використання і виготовлення обладнання.

Приблизно такі ж критерії суддівства застосовуються й на інших конкурсах науково-технічної творчості молоді.

У своїх доповідях, виступах, інтерв’ю і просто відповідях надмірно не узагальнюйте, будьте конкретними у викладі. Ніколи не представляйте своїм слухачам нічого такого нового, що Вами досі не обговорювалось. Не забувайте про практичне застосування Вашого проекту.

Поради, як зробити постер ефективним помічником у захисті проекту:

1. Поставте самі  собі 10 запитань до проекту. 

2. Розкажіть про проект 10 різним людям і нехай вони  щось запитають у Вас про проект.

3. Побудуйте Ваш постер так, щоб на ньому можна було б побачити відповіді на ці запитання у візуалізованому вигляді: схеми, діаграми, малюнки, частина розрахунків, основні моменти.

4.  Ваш постер – це фактично своєрідна дозволена “шпаргалка” на захисті проекту. Він частково  представляє Вашу роботу, коли Вас  у певний момент не буде біля стенду і макету. Ви безперешкодно можете оперувати інформацією, розміщеною на постері, під час інтерв’ю з членами  журі, представниками мас-медіа і звичайними відвідувачами. Адже на конкурсах – постерний захист.  Приклади постерів: http://vk.com/album-102014067_221485466