Поради юним науковцям

Поради юним науковцям

   Проектна книга – дуже вагома частина Вашої роботи. Охайні та детальні записи, табличні дані, графіки, схеми, ескізи вузлів та елементів майбутніх пристроїв є дуже важливими, що допоможуть зробити проект логічним та привабливим, свідчитимуть про ретельність і сумлінність самого дослідження і, безумовно, будуть використані при написанні реферату, тез та оформленні постеру. Записи необов’язково повинні бути каліграфічними, але зрозумілими та охайними. Переконайтесь, що кількісні дані правильні, не забуваючи про розмірності у таблицях, формулах, даних.

    Робочий журнал – це Ваш помічник, який зможе розповісти про Вас багато, тому  кожному  учаснику потрібно серйозно підійти до цього важливого елементу в роботі над проектом. У журналі фіксуються матеріали, якими Ви користуєтеся під час роботи над проектом: креслення, схеми, розрахунки. Увага! Не остаточні матеріали, а саме РОБОЧІ – перекреслені, виправлені, в звичайних зошитах або на окремих папірцях. Не забуваємо проставляти біля записів ДАТИ. Також це можуть бути копії з вашої електронного листування з науковцями (де видно дати листування). Скріншоти також підійдуть. Фотографії під час проведення експериментів, журнал з ходом експерименту та його результатами. Перед захистом краще всі робочі матеріали підшити в папку-сегрегатор. У деяких конкурсантів на фіналі в США робочий журнал мав вигляд 2-х величезних томів.

   Більшої переконливості та аргументованості надають проекту макетиробочі моделі, а особливо реальні конструкції (вироби, прилади, пристрої, інструмент, які можна впровадити у виробництво.

   Оформлення рефератів наукових робіт. Метою реферативної роботи є набуття навичок роботи з літературою, узагальнення  літературних, історичних, наукових джерел і практичного матеріалу за темою дослідження, здатності  грамотно викладати питання теми і  робити висновки. Реферат зазвичай повинен мати такі розділи: вступ, зміст, основну частину, висновки, а також пронумерований список використаної літератури з зазначенням автора, назви, місця видання, видавництва, року видання.  

   Титульна сторінка та зміст повинні допомогти читачеві швидко зорієнтуватися у роботі. У вступі подається  актуальність, місце  та вагомість обраної теми у науково-дослідницькій проблематиці, її теоретичне і прикладне значення. Вступ готує підстави для роботи, тому що окреслює мету, гіпотезу, проблему або інженерні цілі, пояснення того, що вмотивовувало Ваше дослідження і чого Ви прагнете досягти. 

   Основна частина подається чітко, послідовно, логічно і зрозуміло, у відповідності з планом наукової роботи. У тексті повинні бути посилання на використані джерела. При дослівному відтворенні матеріалу кожна цитата повинна мати посилання на відповідну позицію у списку використаної літератури із зазначенням номерів сторінок, наприклад [8, с. 47] або «У роботі [16] розглянуто ….». У конкурсантів іноді виникають труднощі щодо викладення у рефератах, тезах і на постерах матеріалів та методів дослідження. Йдеться про детальний опис  методики збирання даних або інформації, спостерігання, використані інструменти, обладнання тощо. Дослідження повинно бути настільки докладним і доступно поданим, щоби хтось зміг би повторити Ваші експерименти, користуючись тільки інформацією з Вашої роботи. Тому в науковій роботі доцільно розмістити детальні фотографії, ескізи сконструйованих приладів або інструментів. 

   Результати експериментів містять в собі зібрані дані (таблиці, діаграми, графіки, розрахунки тощо) та їхній аналіз, який є найголовнішим етапом і підсумком дослідницької роботи. Потрібно порівняти одержані результати з теоретичними значеннями, опублікованою інформацією та/або очікуваними результатами. Правилами проведення досліджень багатьох міжнародних конкурсів заборонено учасникам працювати з важкими металами, радіоактивними, вибухонебезпечними матеріалами та іншими предметами, що можуть під час досліджень завдавати істотної шкоди   чи представляти серйозну загрозу людям, тваринам і навколишньому середовищу.

  У висновках  коротко узагальнюється досліджена проблема  (вивчене питання, розглянутий матеріал), з виділенням найбільш достовірних та обґрунтованих положень і тверджень, проблемних завдань, що розроблені на рівні гіпотез, важливість розглянутої проблеми з точки зору практичного застосування, світосприйняття, етики тощо. Список використаних джерел повинен містити  Ваші посилання на документацію, з якою Ви працювали в процесі дослідження, у тому числі  на літературу (книжки, журнали, web-сайти тощо). Не забувайте про правильний стиль посилання на джерела.

   Вимоги до тексту. Хоча формально не має обмежень на кількість сторінок, але зазвичай виклад основної його частини орієнтовно складає 10-20 сторінок машинописного тексту шрифтом Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5.  Реферат повинен бути або віддрукований на папері формату А4, на одній стороні аркушів. Сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з третьої сторінки. Титульний аркуш з назвою роботи та сторінка змісту включаються до загальної нумерації, але номера на них не ставляться. Рисунки, схеми, графіки, фотографії також входять до тексту з відповідними посиланнями та підписами, наприклад, «див. малюнок 5» або «графік…. наведено на рисунку 2». Перелік використаних літературних джерел подається наприкінці тексту в алфавітному списку джерел, з зазначенням назви джерела, прізвища та ініціалів автора/авторів, видавництва, року публікації, кількості сторінок тощо. У тексті послідовно розкриваються: вступна частина, актуальність, новизна дослідження, використані матеріали і методи, експериментальна робота, одержані результати та їх аналіз, висновки, міркування щодо подальшого розвитку проекту, якщо у цьому є потреба. Реферат може містити додатки, що не входять до загальної нумерації сторінок роботи.

   Анотація – короткий (від 100 до 500 слів) опис проекту українською, а також  англійською мовами. В анотації подаються: постановка досліджуваної проблеми, перелік методів, що використовувалися, результати дослідження, головні висновки та рекомендації. Це також спосіб зацікавити покупця/журі, тому бажано, щоб вона була написана грамотно і зі стилем.

 Про подяки у рефератах. Ваш імідж та інтелігентність будуть належно оцінені у наукових колах, якщо Ви не забудете наприкінці реферату висловити подяки тим, які допомагали  і підтримували Вас у творчих шуканнях, радості від осяяння і відкриттів,  у часи невдач і розчарувань. При реєстрації  на участь у багатьох Міжнародних конкурсах у реєстраційних бланках є графа “Подяки”: науковому керівнику за постійну допомогу в роботі над проектом, а також  іншим особам (за консультування з окремих питань, допомогу в проведенні розрахунків, за додаткові заняття з певних галузей знань, за всебічну підтримку на різних етапах  роботи над проектом тощо.

  Правила складання тез. Обсяг тез 2-3 сторінки; шрифт Times New Roman, 14; інтервал – 1,5; формат роботи – Microsoft Word 6.0 або більш пізні версії. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо (бажано не більше десяти додатків). Зміст тез:  1) назва, що відображає сутність проекту – лаконічна, творча, чітка, змістовна, яскрава – це привертає увагу; 2) актуальність теми, проблеми, задачі дослідження.  Чим саме обумовлений вибір теми проекту, значущість, можливість практичного впровадження, використання; 3) мета дослідження, робоча гіпотеза, короткий виклад основних положень дослідницької роботи; 4) матеріали, опис методів дослідження, експерименти,  засоби обробки даних використані в роботі; 5) аналіз отриманих результатів, їх науково-практична цінність і новизна; 6) висновки, можливість і доцільність  використання результатів роботи, подальші плани досліджень; 7) перелік використаних джерел.

   Постер – ефективний помічник у захисті проекту.

_m6wnhw2jwsРозміри плакатів (постерів) визначаються умовами Конкурсів. Наприклад, на “Інтел Техно Україна” вимоги до геометричних розмірів постерів такі: висота – 1189 мм, ширина – 841 мм. Неістотно вони різняться за умовами інших Конкурсів. Постери закріплюються на стендах, наданих організаторами. Увага! На постері не   має бути персональних даних про учасника або його керівника (це стосується і фотографій).

Структура постера: коротка творча назва проекту; актуальність задачі; мета проекту; гіпотеза; матеріали і методи дослідження; результати експериментів; висновки; науково-практичне застосування; подальші плани. Як бачимо, постер стисло подає зміст і хід роботи над проектом, обов’язково  з найбільш відповідними і переконливими відповідними фотографіями, таблицями, графіками, схемами, рисунками.

   Члени журі і відвідувачі не просто читають, а інспектують Ваш постер. Тому він повинен бути візуально простим (без втрат інформаційного наповнення), читабельним (легко сприймається ідея проекту при поступовому перегляді постера), з чітким і якісним шрифтом, для  належного прочитання  і розуміння тексту ( з відстані 1,0-1,5 м), стислим і просторово організованим. Практика свідчить, що автор проекту зазвичай має не більше 11 секунд, щоби спочатку привернути, а потім вже утримувати увагу аудиторії до ідеї та цінності дослідження. Більшість відвідувачів запам’ятовують лише заголовки, натомість особи, яких дійсно цікавить тематика Вашої наукової роботи, спілкуватимуться з Вами детальніше.

  Побудуйте постер так, щоб на ньому можна було б побачити відповіді на запитання візуально (у схемах, діаграмах, малюнках, частині розрахунків). Ваш постер – це фактично своєрідна дозволена “шпаргалка” на захисті проекту. Він частково  представляє Вашу роботу, коли Вас  у певний момент не буде біля стенду і макету. Ви безперешкодно можете оперувати інформацією, розміщеною на постері, під час інтерв’ю з членами  журі, представниками мас-медіа і звичайними відвідувачами. Адже на конкурсах – постерний захист.

   Типові помилки при створенні постера: добра структура, але невдале кольорове рішення (гама, фон,  текст). Забагато кольорів, від чого “губиться” погляд;  неналежне оформлення постера (марнування вільного місця або скупчення інформації, дрібний текст, рябий фон, наклейки роздрукованих аркушів, фотографій); наявність орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і стилістичних помилок у текстах; переобтяженість складними реченнями.

  Члени журі оцінюють, наскільки важливим та актуальним є певне дослідження у своїй галузі, наскільки ретельно учень виконав роботу, як добре здійснені планування та проведення досліджень та експериментів. Спочатку члени журі дізнаються про дослідження з Вашого постеру, тез та роботи, але саме інтерв’ю є остаточним етапом оцінювання Вашого проекту. Вони звертають особливу позитивну увагу на тих учнів, які здатні вільно та впевнено обговорювати та пояснювати свою роботу, вести наукову бесідуЖурі не цікавлять завчені промови – вони просто хочуть обговорити з учасниками їхні дослідження, щоби переконатися, що конкурсанти дійсно орієнтуються у темі дослідження і повністю володіють матеріалом. Судді визначаютьчіткість визначення проблеми дослідження та спосіб її вирішення;  наявність достатньої кількості даних на підтвердження рішення проблеми, визначення джерел похибок і можливостей зменшення їх впливу на результати; можливість подальшого розвитку проекту; працездатність винаходу (методу, розробки), його економічні,  технологічні, екологічні переваги при виготовленні та експлуатації у порівнянні з наявними способами чи аналогами.

  Дуже важливо правильно розпочати інтерв’ю. Привітайте членів журі та представтесь. Вам потрібно справити гарне перше враження. Охайна зовнішність, гарні манери, ентузіазм у тому, що досліджуєте – і Ви на шляху до успіху. Члени журі часто ставлять запитання для того, щоб перевірити глибину бачення та розуміння учнями своєї роботи. Вони хочуть побачити, чи Ви дійсно орієнтуєтеся у тих галузях науки, що пов’язані з Вашою темою, чи правильно зібрана та проаналізована інформація, чи Ви можете знайти можливі джерела помилок, та які варіанти практичного застосування бачите для свого проекту. Остерігайтесь завчених промов, які дуже мало показують розуміння матеріалу. Будуйте конструктивну розповідь про проект, з чітко представленими даними та експериментально підтвердженими результатами, переконливою фізичною презентацією проекту,макету, діючої моделі. Ваші шанси на успіх зростають, якщо Ви володієте англійською мовою для спілкування на наукові теми, хоча б в рамках проекту. Надмірно не узагальнюйте, будьте конкретними у викладі.  Не забувайте про практичне застосування Вашого проекту.

Нормативна база всеукраїнських конкурсів та олімпіад науково-дослідницького спрямування

Всеукраїнський науково-технічний конкурс “Інтел Техно Україна”

   Правила Конкурсу 

  1. В Конкурсі можуть брати участь учні 9-11 класів ЗОШ та учні навчальних закладів 1 і 2 рівня акредитації (відповідних курсів до 9-11 класів ЗОШ) за умови, якщо їм не виповнилось 18 років на момент проведення Intel ISEF (Міжнародного етапу).
  2. У конкурсі можуть представлятися як індивідуальні, так і командні проекти. Командний проект представляють 2 або 3 учасники. Командні проекти змагаються між собою, індивідуальні – між собою.
  3. Проект має висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок. Реферативні роботи до участі не допускаються. Використання частин дипломних проектів, кандидатських дисертацій заборонено.
  4. Конкурс проводиться  два етапи: I-й етап – заочний конкурс тез. Тези наукових робіт на Конкурс подаються українською мовою. Обсяг тез – 2-3 сторінки.  Шрифт – Times New Roman, 14; інтервал – 1,5; формат роботи – Microsoft Word. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо. Загальна кількість додатків не повинна перевищувати десяти. Реєстрація на національний етап учасників здійснюється на підставі заяви встановленого зразка та надання тез англійською та українською мовами у роздрукованому чи електронному вигляді. До участі допускаються тільки ті проекти, презентації яких виконані у вигляді постеру. Роботи, представлені на конкурс, можуть буди виконані індивідуально або командно (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту). Усі проекти повинні мати наукового керівника – кваліфікованого фахівця у даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи) і мають висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок. II-й етап – презентація проектів у стендовому режимі та наукове інтерв’ю з членами журі. Основна увага журі Конкурсу приділяється вмінню учня презентувати свій проект, вести наукову бесіду, аргументовано відповідати на питання, доводити і відстоювати свою точку зору, спілкуватися з теми дослідження рідною та англійською мовами. Для демонстрації проекту учасники можуть розміщувати на робочому місці демонстраційні моделі або макети, які повинні відповідати правилам техніки безпеки. За результатами другого етапу (зазвичай у першій половині жовтня) журі визначає переможців і призерів  у кожній категорії. За право представляти Україну на Міжнародному конкурсі “Intel ISEF” змагатимуться 10-18 суперфіналістів  конкурсу “Інтел Техно Україна”. Суперфіналісти ще 5-6 місяців доопрацьовуватимуть свої проекти для остаточного, підсумкового захисту навесні у Києві. Для поїздки у США науковим журі буде відібрано три проекти-переможці (індивідуальні або командні), незалежно від категорії. 
  5. Під час захисту можна використовувати власні макети або робочі моделі. Якщо це робоча модель, то вона повинна відповідати техніці безпеки. Макети та робочі моделі повинні розміщуватись на робочому місці учасника. Учасник при захисті може використовувати комп’ютер або ноутбук (laptop) для демонстрації презентацій або іншої інформації, пов’язаної з проектом. До проекту учасник може додати проектну книгу та опис дослідження (їх оформлення не обов’язкове): проектна книга – робочий журнал для фіксації отриманих даних, опису проведення досліджень; може вміщувати додаткові графіки, діаграми тощо, які відображають систематизовані та оброблені дані, а також фотографії, рисунки тощо; опис дослідження (робота) – документ, який включає титульний лист, зміст, вступ, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки, посилання на літературу.

   Категорії та підкатегорії конкурсу

  1. МАТЕМАТИКА (алгебра  та теорія чисел; комбінаторика, теорія графів; оптимізація, теорія ігор; геометрія і топологія; математичний аналіз, теорія  ймовірностей  та математична статистика; логіка та дискретна математика).

 2.  ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ:  2.1. Фізика – наука про матерію та енергію і взаємодії між ними: атомна, молекулярна, ядерна та оптична фізика; астрономія, космологія  та астрофізика; конденсована  речовина і матеріали; магнетизм, електрика, електромагнетизм і плазма; механіка. 2.2. Астрономія – вивчення будь-яких об’єктів у Всесвіті поза межами Землі. 2.3. Біофізика,  фізична хімія – фундаментальні фізичні основи хімічних систем і процесів (хімічна кінетика, хімічна термодинаміка, електрохімія, фотохімія, спектроскопія, статистична механіка і астрохімія).

 3. ІНЖЕНЕРІЯ:  3.1 Інженерна механіка   дослідження, спрямовані на розділи науки і техніки, які включають рух або структуру. Рух може бути викликаний пристроєм або впливати на пристрій (аерокосмічна та авіаційна інженерія; цивільна інженерія; обчислювальна механіка; системи наземного транспорту; промислова інженерія і промислове виробництво; машинобудування; суднобудування).  3.2. Матеріалознавство – вивчення характеристик і використання різних матеріалів з метою поліпшення їх конструкції чи складу, що може підвищити їхню інженерну цінність (біоматеріали; кераміка та скло; композитні матеріали; обчислювальне та теоретичне матеріалознавство; електронні, оптичні та магнітні матеріали; наноматеріали; полімери. 3.2. 1. Хімія матеріалів – хімічні дослідження складу, синтезу і властивостей речовин, у тому числі конденсованих фаз (твердих, рідких, полімерів) та інтерфейсів з корисною або потенційно корисною функцією, такі як каталіз або використання сонячної енергії.  3.3. Екологічна інженерія – дослідження, які конструюють або розробляють процеси та інфраструктури для вирішення екологічних проблем, зокрема, водопостачання, утилізації відходів, або контролю забруднень: Біологічне очищення (відновлення) – використання біологічних агентів, таких як бактерії або рослини, для видалення або нейтралізації забруднюючих речовин. Це включає фіторемедіацію, створення штучних водно-болотних угідь для очищення стічних вод, біодеградацію (біорозкладання забруднювачів) тощо. Меліорація земель – застосування інженерних (технічних) принципів і методів проектування для відновлення земель для більш продуктивного використання або до попереднього незайманого стану. Контроль забруднень – застосування інженер-них принципів і методів проектування для видалення забруднень з повітря, ґрунту або води. Переробка, вторинне використання відходів –  видобуток і повторне використання корисних речовин з непотрібних предметів, сміття або відходів. Процес управління та утилізації відходів і небезпечних речовин за допомогою таких методологій, як звалища, очищення стічних вод, компостування, зменшення кількості відходів тощо. Управління водними ресурсами – застосування інженерних принципів і методів проектування для поліпшення розподілу й управління водними ресурсами. Антропогенні впливи на екосистеми – дослідження впливу змін навколишнього середовища (природних чи в результаті дії людини) на екосистеми, в тому числі емпіричні дослідження забруднення. 3.4. Біомедична інженерія – застосування інженерних принципів і проектувальних концепцій в медицині та біології для цілей охорони здоров’я.

 4. ЕНЕРГЕТИКА: 4.1 Фізична енергетика – дослідження поновлюваних енергетичних структур/процесів, включаючи виробництво та енергоефективність: гідроенергетика; атомна енергія; сонячна енергія; стале (екологічно орієнтоване) проектування; геотермальна енергія; вітрова енергія. 4.2. Хімічна енергетика – дослідження, що включають біологічні та хімічні процеси у поновлюваних джерелах енергії; екологічно чистий транспорт; альтернативні види палива; обчислювальна енергетика; викопне паливо; розробка паливних елементів і батарей (акумуляторів); мікробні паливні елементи; сонячна енергія.

  5. РОБОТОТЕХНІКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МАШИНИ – дослідження, в яких використання машинного інтелекту має першорядне значення для скорочення залежності від людського втручання: біомеханіка (інженерні галузі: біоніка та біоміметика – дослідження та апарати, які імітують у техніці механіку біологічних систем); когнітивні системитеорія управліннякінематика роботівмашинне навчання (не навчання за допомогою машин, а створення та/або дослідження алгоритмів, які можуть навчатися з отриманих даних)

  6. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ: 6.1 Вбудовані системи – дослідження, що включають електричні системи, в яких інформація передається за допомогою сигналів і або у вигляді хвиль, для цілей підвищення комунікацій, управління та/або зондування (електричні та електронні схеми; Інтернет речей; мікроконтролери; мережеві комунікації та передача даних; оптика; сенсори (датчики); обробка сигналів). 6.2. Системне програмне забезпечення – дослідження або розробка програмного забезпечення, інформаційних процесів і методологій для демонстрування, аналізу чи управління процесом/рішенням (алгоритми; кібербезпека; бази даних; мови програмування; операційні системи). 6.3. Обчислювальне (комп’ютерне) біомоделювання – дослідження, які включають комп’ютерне моделювання біологічних систем, найчастіше з метою розуміння процесів розвитку, співпраці (взаємодії) та виживання клітин або організмів.

            Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук

   1. Перший етап проводиться у КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», шкільних, районних і міських наукових товариствах орієнтовно наприкінці першого навчального семестру . Другий етап (обласний) проводиться у два тури (на початку другого навчального семестру): спочатку письмове виконання контрольних завдань з базової дисципліни і заочний конкурс науково-дослідницьких робіт, а потім  (приблизно через тиждень)  відкритий конкурс-захист науково-дослідницьких робіт. До конкурсу-захисту не допускаються учні, роботи яких отримали за рецензію менше 10 балів. Про не допуск учнів до конкурсу-захисту повідомляється не пізніше, ніж за три дні до початку конкурсу.

  2. При виконанні письмових завдань з математики, географії, не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, іншими обчислювальними засобами.

   3. Роботи в секціях іноземних мов виконуються державною мовою. Захист наукових робіт в секціях іноземних мов здійснюється мовою, яка відповідає секції.

   4.  Конкурс-захист проводиться у таких наукових відділеннях та секціях:  

  I. Відділення історії (базова дисципліна – “Історія України”). Секції: “Історія України”, “Археологія”,  “Історичне краєзнавство”, “Етнологія”,  “Всесвітня історія”.

 II. Відділення наук про Землю (базова дисципліна – “Географія”). Секції: “Географія та ландшафтознавство”,  “Геологія, геохімія та мінералогія”, “Кліматологія та метеорологія”, “Гідрологія”.

  ІІІ. Відділення філософії та суспільствознавства. У секціях: “Філософія”,  “Соціологія”, “Право”,  “Теологія, релігієзнавство та історія релігії” – базова дисципліна – “Історія України”. У секціях: “Педагогіка” та  “Журналістика” – базова дисципліна – “Українська мова і література”.

 ІV. Відділення технічних наук (базова дисципліна – “Фізика” або “Математика” – на вибір). Секції: “Матеріалознавство”“Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології”“Технологічні процеси та перспективні технології”, “Електроніка і приладобудування”, “Авіа- та ракетобудування, машинобудування, робототехніка”,  “Екологічно безпечні технології і ресурсозбереження”, “Науково-технічна творчість та винахідництво”

  V. Відділення комп’ютерних наук (базова дисципліна – “Математика”). Секції: “Комп’ютерні системи та мережі”, “Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем”, “Технології програмування”, “Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту”, “Internet-технології та WEB-дизайн”, “Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми”.

 VІ. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. У секціях “Українська література”,  “Фольклористика”,  “Мистецтвознавство”“Літературна творчість” – базова дисципліна – “Українська мова і література”У секції “Світова література” – базова дисципліна – “Українська мова і література” або  “Світова література” – (на вибір).

 VIІ. Відділення мовознавства. Секції: “Українська мова” (базова дисципліна – “Українська мова і література), “Англійська мова” (базова дисципліна – “Англійська мова”), “Німецька мова” (базова дисципліна – “Німецька мова”). 

 VIІІ. Відділення математики  (базова дисципліна – “Математика”). Секції: “Математика”“Прикладна математика”“Математичне моделювання”.

 IX. Відділення фізики та астрономії   (базова дисципліна – “Фізика”). Секції: “Теоретична фізика”“Експериментальна фізика”“Астрономія та астрофізика”“Аерофізика та космічні дослідження”.

 X. Відділення економіки (базова дисципліна – “Математика”). Секції: “Економічна теорія та історія економічної думки”“Мікроекономіка та макроекономіка”“Фінанси, грошовий обіг і кредит”.

 ХІ. Відділення хімії та біології. У секціях: “Загальна біологія”,  “Біологія людини”“Зоологія, ботаніка”“Медицина”“Валеологія” – базова дисципліна – “Біологія” або “Хімія” (на вибір). Секція  “Психологія” (базова дисципліна – “Біологія”). Секція “Хімія” (базова дисципліна – “Хімія”).

 ХІІ. Відділення екології та аграрних наук. У секціях: “Екологія”“Охорона довкілля та раціональне природокористування”“Агрономія”“Ветеринарія та зоотехнія” – базова дисципліна – “Біологія” або “Хімія” (на вибір). У секціях: “Лісознавство”Селекція та генетика” –  базова дисципліна – “Біологія” або “Математика” (на вибір).

 5. Документація конкурсу: заявки на участь у конкурсі; науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді, оформлені відповідно до Основних вимог до написання, оформлення та представлення учнівських науково- дослідницьких робіт; відгуки наукових керівників або вчителів; дані про учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів наукових товариств та звіт у друкованому та електронному вигляді. Наукові роботи готуються у двох примірниках. Один здається в оргкомітет під час реєстрації, другий – залишається в доповідача. В оргкомітет здається також робота в електронному вигляді. Роботи повинні відповідати встановленим вимогам.

 6. Оцінювання робіт для відділень історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавствааргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження – 2 бали; вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела – 6 балів; самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни – 7 балів; повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних – 6 балів; обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження – 2 бали; відповідність вимогам оформлення наукових робіт – 2 бали. Максимальна кількість балів – 25.

 7. Оцінювання робіт для відділення технічних наукактуальність, практичне, прикладне значення роботи – 5 балів; наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи – 4 бали; системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам – 4 бали; дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження – 4 бали; функціональна спроможність винаходу, наявність патенту – 1 бал;  відповідність вимогам оформлення наукових робіт – 2 бали. Максимальна кількість балів –20.

 8. Оцінювання робіт для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про землю, екології та аграрних наукактуальність теми дослідження – 3 бали; наявність елементів наукової новизни – 5 балів; обґрунтованість отриманих результатів – 6 балів; повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи – 3 бали; відповідність вимогам оформлення наукових робіт – 3 бали. Максимальна кількість балів –20.

 9. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності. У відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань: І рівень – 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів); ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);  ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів). Максимальна сума балів – 33.  У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства учасники виконують 9 завдань: І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів); ІІ рівень – 3 завдання по 4 балів за кожне (загалом 12 балів); ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів). Максимальна сума балів – 30.

 10. Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів. Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом двох астрономічних годин. Для захисту надається до 8 хвилин та 3 хв. для відповідей на запитання журі.

 11. Критерії оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт– для відділень історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства: аргументованість вибору теми дослідження – 5  балів; критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми – 12 балів; чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу – 9 балів;  кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) – 9 балів; культура мовлення, вільне володіння матеріалом – 5 балів; наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) – 5 балів. Максимальна кількість балів – 45; для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, комп’ютерних, технічних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук: аргументованість вибору теми і методів дослідження – 5 балів; ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу – 12 балів; – чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу – 10 балів; – кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) – 10 балів; – культура мовлення, вільне володіння матеріалом – 5 балів; – наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) – 5 балів. Максимальна кількість балів – 47.

 12. Оцінки за результатами всіх етапів конкурсу виголошуються після його закінчення. Якщо протягом години після ознайомлення з оцінками не буде подано офіційних апеляцій, всі отримані оцінки вважаються остаточними. Розгляд апеляцій проводиться членами журі безпосередньо з учасником конкурсу, втручання керівників команди та інших сторонніх осіб забороняється. Апеляції подаються на ім’я голови журі. Можливі часткові зміни Правил проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту при надходженні Умов проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту.

 13. Визначення переможців та нагородження. Кількість призових місць визначається з орієнтовним розподілом 1 : 2 : 3. Переможці конкурсу визначаються на основі рекомендації журі за сумою балів, одержаних в усіх розділах програми конкурсу. Необхідна кількість балів для визначення переможців: ПЕРШЕ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав 80 балів і більше; ДРУГЕ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав 75 балів і більше ТРЕТЄ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав 70 балів і більше. При рівності балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням результатів виконання контрольних завдань з базових дисциплін. Для секції журналістики враховується творчий доробок кожного з учасників.

 14. Переможці нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації та призовим подарунком. Переможці П етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (як виняток ІІ-ІІІ місця) мають право брати участь у Ш етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Рішенням Президії обласної МАН учасникам конкурсу присвоюються звання кандидата в дійсні члени МАН та дійсного члена МАН. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними грамотами або призами.

Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і середовище”

  1. До участі в Конкурсі запрошуються: – учні, вихованці загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком до 17 років включно, які мають досягнення у практичній діяльності в сфері змін клімату, енергозбереження, використання поновлюваних джерел енергії для місцевих потреб, підвищення енергоефективності шкільних будівель; – педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, які мають напрацювання з питань роботи з учнями і населенням щодо ефективного використання та збереження енергії.

  2. Конкурс проходить у два етапи: І етап − заочний − з 1 листопада до 15 січня кожного року. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно було надіслати до 15 січня  заповнену реєстраційну картку та конкурсну роботу, виконану на електронних носіях українською мовою, на електронні адреси: ekoviddil@nenc.gov.ua або eremurusua@ukr.net, з поміткою: «На конкурс «Енергія і середовище». На підставі поданих матеріалів конкурсне журі проводить відбір учасників ІІ етапу Конкурсу,  списки яких оприлюднюються на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua та на сайті www.eremurus.org. ІІ етап − очний (у формі стендових доповідей) проводиться у першій половині лютого місяця на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

  3. Конкурс проводиться за номінаціями: для школярівНомінація 1Проект з енергозбереження, енергоефективності або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ). На цю номінацію приймаються теоретичні та практичні проекти застосування енергозберігаючих і ресурсозберігаючих рішень, технологій, конструкцій ПДЕ. У теоретичному проекті повинно бути обґрунтовано практичне застосування конструкції, теорії, рішення, оцінені очікувані результати. Опишіть, які методи ви застосовували для реалізації вашого проекту з енергозбереження, як ви використовували або плануєте використовувати енергію сонця, вітру, води або біомаси, які результати отримали або очікуєте. У цій номінації треба описати, як ваша робота допомагає знизити викиди парникових газів, як ваше рішення може сприяти уповільненню зміни клімату. Номінація 2. Проект «Моє енергетичне рішення». Опишіть, які рішення для економії енергії та ресурсів ви застосували, чому ви вибрали саме такі рішення. Який результат ви отримали, опишіть результат кількісно (скільки ваш проект дозволив «заощадити» CO2, ресурсів, води чи електрики). На цю номінацію представляються маломасштабні рішення, зрозумілі для кожного і прості в застосуванні. Номінація 3. Інформування суспільства/пропаганда енергоефективності. На Конкурс подаються інформаційно-просвітницькі матеріали, створені школярами, що підвищують обізнаність батьків, друзів, вчителів, спільноту щодо необхідності зниження викидів парникових газів і надають рекомендації, завдяки яким практичним діям можна досягнути цього в навчальному закладі, вдома, в масштабах своєї місцевої спільноти (міський мікрорайон, район, село, місто). Конкурсна робота може бути виконана у вигляді листівки, газети, плакату, буклету, відеоролика, мультимедійного продукту, презентації ppt, комп’ютерної гри. Номінація 4. Для педагогічних працівниківA. Урок “ Прості енергетичні рішення проти змін клімату ”. На Конкурс подається конспект уроку/факультативного заняття або фрагмент заняття (до 1-2 годин), присвяченого проблемі глобальних змін клімату, можливим наслідкам для країни/регіону та практичним заходам, які можна вжити на індивідуальному рівні, в масштабі навчального закладу, вдома, у регіоні для зменшення викидів парникових газів. Урок має включати експеримент або практичні вправи з енергозбереження чи отримання енергії від відновлюваних джерел енергії, що можуть бути виконані протягом 1-2 годин (додаток 2). Б. Дидактичні матеріали на тему “Прості енергетичні рішення проти змін клімату”. На Конкурс подається комплект дидактичних матеріалів для школярів про практичні енергетичні рішеннях щодо зниження викидів парникових газів з метою зменшення впливу на зміни клімату, а також роздатковий матеріал для практичного уроку, експерименту, плакати, презентації ppt, сценарії рольових ігор. Матеріали мають бути розраховані на проведення 1-2 год. заняття.  Якщо конкурсні матеріали є частиною більшої освітньої концепції, необхідно подати стислий опис цієї концепції – не більше 0,5 стор. Конкурсні роботи, виконані педагогічними працівниками, оцінюються конкурсним журі за наступними вимогами: – орієнтованість на мотивування дітей і дорослих до практичної діяльності, на отримання практичного результату – 40 балів; – використання інтерактивних методів, що сприяють залученню дітей до дискусії, творчості, практичної діяльності, яка спрямована на збереження енергії або використання – відновлюваних джерел енергії внаслідок здійснення пропонованої педагогічної розробки – 40 балів; – можливість тиражування запропонованої педагогічної технології – 20 балів.

  4. Конкурсні роботи (проекти) подається на електронних носіях державною мовою (не більше 5 сторінок). Структура проекту: – вступ (актуальність проблеми щодо місцевої ситуації − не більше 0,5 сторінки), – конкретне завдання, яке вирішує автор, – методи його вирішення, – результат (як реалізація проекту впливає на зміну клімату). Текстовий матеріал приймається як документ Word (стандартний шрифтів 12 кегля, з ілюстраціями і таблицями, що не виходять за межі друку). Загальний розмір документу − не більше 500 Кб та кількість всього тексту не більше 6 сторінок з ілюстраціями, фотографіями, таблицями + 1 сторінка реєстраційна форма. У номінації 3 “Інформування суспільства/пропаганда енергоефективності” приймаються презентації у форматі MS Power Point, документи Adobe PDF, розміром не більше 1 Мб кожна. У цій номінації враховується також оригінальність виконання та художнє оформлення. Комп’ютерні ігри приймаються за умови, якщо розмір файлу в архіві не перевищує 2 Мб. Відеоролики у форматах WMV, DiVX і MPEG-1 не більше 1-2 хв., мультфільми у форматі Macromedia Flash (SWF) необхідно завантажити на www.youtube.com та надіслати посилання. 6.5. Комплект матеріалів має містити також заповнену реєстраційну форму на 1 сторінку. Рекомендовано використовувати архіватори RAR або ZIP.

  5. Конкурсні роботи, виконані учнями, оцінюються конкурсним журі за наступними вимогами: – актуальність обраної теми – 15 балів; – обґрунтованість застосованих методик при виконанні проекту – 25 балів; – отримання практичного результату – 20 балів; – аргументованість висновків і рекомендацій – 15 балів; – можливість тиражування запропонованої ідеї або розробленого матеріалу – 15 балів; – відповідність вимогам щодо оформлення та якість їх виконання – 10 балів. Під час оцінювання звертатиметься увага на рівень складності та самостійності виконання проекту з урахуванням віку авторів.

  6. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, грамотами, відзначаються подяками та призами. Конкурсні роботи переможців публікуються на сайтах: www.eremurus.org; www.nenc.gov.ua