Школа успіху

Нормативна база всеукраїнських конкурсів та олімпіад науково-дослідницького спрямування

Всеукраїнський науково-технічний конкурс “Інтел Техно Україна”

Правила Конкурсу 

 1. В Конкурсі можуть брати участь учні 9-11 класів ЗОШ та учні навчальних закладів 1 і 2 рівня акредитації (відповідних курсів до 9-11 класів ЗОШ) за умови, якщо їм не виповнилось 18 років на момент проведення Intel ISEF (Міжнародного етапу).
 2. У конкурсі можуть представлятися як індивідуальні, так і командні проекти.
 3. Командний проект представляють 2 або 3 учасники.
 4. Командні проекти змагаються між собою, індивідуальні між собою.
 5. Кожен проект повинен мати наукового керівника – спеціаліста в тій галузі, в якій виконується проект (вчитель школи, викладач ВНЗ, науковець та інші).
 6. Проект має висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок. Реферативні роботи до участі не допускаються.
 7. Дослідження, представлені учнем на Конкурс, мають бути пророблені ним власноруч. Використання частин дипломних проектів, кандидатських дисертацій та ін. наукових керівників або інших осіб заборонено.
 8. Національний етап проводиться у два тури:
  • попередній розгляд тез (заочний тур);
  • індивідуальний стендовий захист перед членами журі.
 9. Право участі у національному етапі надається учню або команді учнів на підставі результатів заочного туру або в разі його (їх) перемоги на іншому конкурсі, що визначений оргкомітетом як ресурсний. Серед ресурсних конкурсів визначені: Всеукраїнський конкурс-захист учнів-членів Малої академії наук, Тиждень винахідників і раціоналізаторів та інші.
 10. Компетентне наукове журі обирає переможців у секціях та роботи, що представляють Україну на Міжнародному етапі у США.
 11. Кожен афілійований центр має право направити на міжнародний конкурс Intel-ISEF не більше 2-х індивідуальних проектів та одного командного.
 12. На Intel-ISEF може захищатись частина роботи, яка зроблена протягом останніх 18 місяців до дати проведення Міжнародного етапу Конкурсу. При цьому представляється будь-яка частина проекту, що зроблена за 12 місяців підряд з цього періоду.
 13. Під час захисту можна використовувати власні макети або робочі моделі. Якщо це робоча модель, то вона повинна відповідати техніці безпеки. Макети та робочі моделі повинні розміщуватись на робочому місці учасника.
 14. Учасник при захисті може використовувати комп’ютер або ноутбук (laptop) для демонстрації презентацій або іншої інформації, пов’язаної з проектом.Якщо учасник потребує комп’ютер, він повідомляє про це при реєстрації.
 15. До проекту учасник може додати проектну книгу та опис дослідження (їх оформлення не обов’язкове):
  • проектна книга – робочий журнал для фіксації отриманих даних, опису проведення досліджень; може вміщувати додаткові графіки, діаграми тощо, які відображають систематизовані та оброблені дані, а також фотографії, рисунки тощо;
  • опис дослідження (робота) – документ, який включає титульний лист, зміст, вступ, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки, посилання на літературу.
 16. Реєстрація на національний етап учасників здійснюється на підставі заяви встановленого зразка та надання тез англійською та українською мовами у роздрукованому чи електронному вигляді. До участі допускаються тільки ті проекти, презентації яких виконані у вигляді постеру.Роботи, представлені на конкурс, можуть буди виконані індивідуально або командно (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту). Усі проекти повинні мати наукового керівника – кваліфікованого фахівця у даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи) і мають висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок.

Категорії та підкатегорії конкурсу

1. МАТЕМАТИКА (алгебра  та теорія чисел; комбінаторика, теорія графів; оптимізація, теорія ігор; геометрія і топологія; математичний аналіз, теорія  ймовірностей  та математична статистика; логіка та дискретна математика).

2.  ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ: 

2.1. Фізика – наука про матерію та енергію і взаємодії між ними: атомна, молекулярна, ядерна та оптична фізика; астрономія, космологія  та астрофізика; конденсована  речовина і матеріали; магнетизм, електрика, електромагнетизм і плазма; механіка

2.2. Астрономія – вивчення будь-яких об’єктів у Всесвіті поза межами Землі.

2.3. Біофізика,  фізична хімія – фундаментальні фізичні основи хімічних систем і процесів (хімічна кінетика, хімічна термодинаміка, електрохімія, фотохімія, спектроскопія, статистична механіка і астрохімія).

3.  ІНЖЕНЕРІЯ:

3.1 Інженерна механіка   дослідження, спрямовані на розділи науки і техніки, які включають рух або структуру. Рух може бути викликаний пристроєм або впливати на пристрій (аерокосмічна та авіаційна інженерія; цивільна інженерія; обчислювальна механіка; системи наземного транспорту; промислова інженерія і промислове виробництво; машинобудування; суднобудування).

3.2. Матеріалознавство – вивчення характеристик і використання різних матеріалів з метою поліпшення їх конструкції чи складу, що може підвищити їхню інженерну цінність (біоматеріали; кераміка та скло; композитні матеріали; обчислювальне та теоретичне матеріалознавство; електронні, оптичні та магнітні матеріали; наноматеріали; полімери.

3.2. 1. Хімія матеріалів – хімічні дослідження складу, синтезу і властивостей речовин, у тому числі конденсованих фаз (твердих, рідких, полімерів) та інтерфейсів з корисною або потенційно корисною функцією, такі як каталіз або використання сонячної енергії.

3.3. Екологічна інженерія – дослідження, які конструюють або розробляють процеси та інфраструктури для вирішення екологічних проблем, зокрема, водопостачання, утилізації відходів, або контролю забруднень.

 • Біологічне очищення (відновлення) – використання біологічних агентів, таких як бактерії або рослини, для видалення або нейтралізації забруднюючих речовин. Це включає фіторемедіацію, створення штучних водно-болотних угідь для очищення стічних вод, біодеградацію (біорозкладання забруднювачів) тощо.
 • Меліорація земель – застосування інженерних (технічних) принципів і методів проектування для відновлення земель для більш продуктивного використання або до попереднього незайманого стану.
 • Контроль забруднень – застосування інженер-них принципів і методів проектування для видалення забруднень з повітря, ґрунту або води.
 • Переробка, вторинне використання відходів –  видобуток і повторне використання корисних речовин з непотрібних предметів, сміття або відходів. Процес управління та утилізації відходів і небезпечних речовин за допомогою таких методологій, як звалища, очищення стічних вод, компостування, зменшення кількості відходів тощо.
 • Управління водними ресурсами – застосування інженерних принципів і методів проектування для поліпшення розподілу й управління водними ресурсами.
 • Антропогенні впливи на екосистеми – дослідження впливу змін навколишнього середовища (природних чи в результаті дії людини) на екосистеми, в тому числі емпіричні дослідження забруднення.

3.4. Біомедична інженерія – застосування інженерних принципів і проектувальних концепцій в медицині та біології для цілей охорони здоров’я.

4.  ЕНЕРГЕТИКА

4.1 Фізична енергетика – дослідження поновлюваних енергетичних структур/процесів, включаючи виробництво та енергоефективність: гідроенергетика; атомна енергія; сонячна енергія; стале (екологічно орієнтоване) проектування; геотермальна енергія; вітрова енергія

4.2. Хімічна енергетика – дослідження, що включають біологічні та хімічні процеси у поновлюваних джерелах енергії; екологічно чистий транспорт; альтернативні види палива; обчислювальна енергетика; викопне паливо; розробка паливних елементів і батарей (акумуляторів); мікробні паливні елементи; сонячна енергія.

5.  РОБОТОТЕХНІКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МАШИНИ – дослідження, в яких використання машинного інтелекту має першорядне значення для скорочення залежності від людського втручання: біомеханіка (інженерні галузі: біоніка та біоміметика – дослідження та апарати, які імітують у техніці механіку біологічних систем); когнітивні системитеорія управліннякінематика роботівмашинне навчання (не навчання за допомогою машин, а створення та/або дослідження алгоритмів, які можуть навчатися з отриманих даних)

6.  КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

6.1 Вбудовані системи – дослідження, що включають електричні системи, в яких інформація передається за допомогою сигналів і або у вигляді хвиль, для цілей підвищення комунікацій, управління та/або зондування (електричні та електронні схеми; Інтернет речей; мікроконтролери; мережеві комунікації та передача даних; оптика; сенсори (датчики); обробка сигналів).

6.2. Системне програмне забезпечення – дослідження або розробка програмного забезпечення, інформаційних процесів і методологій для демонстрування, аналізу чи управління процесом/рішенням (алгоритми; кібербезпека; бази даних; мови програмування; операційні системи).

6.3. Обчислювальне (комп’ютерне) біомоделювання – дослідження, які включають комп’ютерне моделювання біологічних систем, найчастіше з метою розуміння процесів розвитку, співпраці (взаємодії) та виживання клітин або організмів.

Етапи конкурсу

I-й етап – заочний конкурс тез. Тези наукових робіт на Конкурс подаються українською мовою. Обсяг тез – 2-3 сторінки.  Шрифт – Times New Roman, 14; інтервал – 1,5; формат роботи – Microsoft Word. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо. Загальна кількість додатків не повинна перевищувати 10.

II-й етап – презентація проектів у стендовому режимі та наукове інтерв’ю з членами журі. Основна увага журі Конкурсу приділяється вмінню учня презентувати свій проект, вести наукову бесіду, аргументовано відповідати на питання, доводити і відстоювати свою точку зору, спілкуватися з теми дослідження рідною та англійською мовами. Для демонстрації проекту учасники можуть розміщувати на робочому місці демонстраційні моделі або макети, які повинні відповідати правилам техніки безпеки.

За результатами другого етапу (зазвичай у першій половині жовтня) журі визначає переможців і призерів  у кожній категорії. За право представляти Україну на Міжнародному конкурсі “Intel ISEF” змагатимуться 10-18 суперфіналістів  конкурсу “Інтел Техно Україна”. Суперфіналісти ще 5-6 місяців доопрацьовуватимуть свої проекти для остаточного, підсумкового захисту навесні у Києві. Для поїздки у США науковим журі буде відібрано три проекти-переможці (індивідуальні або командні), незалежно від категорії. 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук  (2016-2017 н.р.)

1. І етап проводиться у КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», шкільних, районних і міських наукових товариствах до 3 лютого 2017 року.

2. ІІ етап (обласний) проводиться у два тури: 4, 5 лютого 2017 року (письмове виконання контрольних завдань з базової дисципліни, заочний конкурс науково-дослідницьких робіт) та 10, 11, 12 лютого 2017 року (конкурс-захист науково-дослідницьких робіт). Початок конкурсу о 10.00. год.

3У ІІ етапі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та учні професійно- технічних навчальних закладів – переможці (як виняток призери) І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

За попереднім письмовим узгодженням з оргкомітетом у межах обумовленого кількісного складу можлива заміна представництва по секціях (не більше чотирьох учнів на секцію (I, II, III місця).

Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

Учасники конкурсу мають дотримуватись правил проведення та програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів, виконувати рішення оргкомітету й журі.

Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення конкурсу заздалегідь узгоджується з оргкомітетом та головою журі секції.

При виконанні письмових завдань з математики, географії, не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, іншими обчислювальними засобами.

Роботи в секціях іноземних мов виконуються державною мовою. Захист наукових робіт в секціях іноземних мов здійснюється мовою, яка відповідає секції.

До конкурсу-захисту не допускаються учні, роботи яких отримали за рецензію менше 10 балів. Про недопуск учнів до конкурсу-захисту повідомляється не пізніше, ніж за три дні до початку конкурсу.

4. Конкурс-захист проводиться у таких наукових відділеннях та секціях:  

I. Відділення історії (базова дисципліна – “Історія України”)

Секції: “Історія України”, “Археологія”,  “Історичне краєзнавство”, “Етнологія”,  “Всесвітня історія”.

II. Відділення наук про Землю (базова дисципліна – “Географія”)

Секції: “Географія та ландшафтознавство”,  “Геологія, геохімія та мінералогія”, “Кліматологія та метеорологія”, “Гідрологія”.

ІІІ. Відділення філософії та суспільствознавства

У секціях: “Філософія”,  “Соціологія”, “Право”,  “Теологія, релігієзнавство та історія релігії” – базова дисципліна – “Історія України”. У секціях: “Педагогіка” та  “Журналістика” – базова дисципліна – “Українська мова і література”.

ІV. Відділення технічних наук (базова дисципліна – “Фізика” або “Математика” – на вибір)

Секції: “Матеріалознавство”, “Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології”“Технологічні процеси та перспективні технології”, “Електроніка і приладобудування”, “Авіа- та ракетобудування, машинобудування, робототехніка”,  “Екологічно безпечні технології і ресурсозбереження”, “Науково-технічна творчість та винахідництво”

V. Відділення комп’ютерних наук (базова дисципліна – “Математика”)

Секції: “Комп’ютерні системи та мережі”, “Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем”, “Технології програмування”, “Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту”, “Internet-технології та WEB-дизайн”, “Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми”.

VІ. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

У секціях “Українська література”,  “Фольклористика”,  “Мистецтвознавство”, “Літературна творчість” – базова дисципліна – “Українська мова і література”.

У секції “Світова література” – базова дисципліна – “Українська мова і література” або  “Світова література” – (на вибір).

VIІ. Відділення мовознавства

Секції: “Українська мова” (базова дисципліна – “Українська мова і література), “Англійська мова” (базова дисципліна – “Англійська мова”), “Німецька мова” (базова дисципліна – “Німецька мова”). 

VIІІ. Відділення математики  (базова дисципліна – “Математика”)

Секції: “Математика”, “Прикладна математика”, “Математичне моделювання”.

IX. Відділення фізики та астрономії   (базова дисципліна – “Фізика”

Секції: “Теоретична фізика”, “Експериментальна фізика”, “Астрономія та астрофізика”, “Аерофізика та космічні дослідження”.

X. Відділення економіки (базова дисципліна – “Математика”)

Секції: “Економічна теорія та історія економічної думки”, “Мікроекономіка та макроекономіка”, “Фінанси, грошовий обіг і кредит”.

ХІ. Відділення хімії та біології

У секціях: “Загальна біологія”“Біологія людини”, “Зоологія, ботаніка”, “Медицина”, “Валеологія”базова дисципліна – “Біологія” або “Хімія” (на вибір). Секція  “Психологія” (базова дисципліна – “Біологія”). Секція “Хімія” (базова дисципліна – “Хімія”).

ХІІ. Відділення екології та аграрних наук 

У секціях: “Екологія”, “Охорона довкілля та раціональне природокористування”, “Агрономія”, “Ветеринарія та зоотехнія”базова дисципліна – “Біологія” або “Хімія” (на вибір).

У секціях: “Лісознавство”, Селекція та генетика” –  базова дисципліна – “Біологія” або “Математика” (на вибір).

5. Документація конкурсу:

 – заявки на участь у конкурсі;

– науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді, оформлені відповідно до Основних вимог до написання, оформлення та представлення учнівських науково- дослідницьких робіт;

– відгуки наукових керівників або вчителів;

– дані про учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів наукових товариств та звіт у друкованому та електронному вигляді.

Кількість поданих робіт на відділення фізики та астрофізики і технічних наук не обмежується. 

Наукові роботи готуються у двох примірниках. Один здається в оргкомітет під час реєстрації, другий – залишається в доповідача. В оргкомітет здається також робота в електронному вигляді. Роботи повинні відповідати встановленим вимогам.

6. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 3 до 8 лютого 2017 року. Роботи, що надійшли після встановленого терміну подання ( 03.02.2017 р.) у цьому конкурсі участь не беруть і журі не оцінюються.

Оцінювання робіт для відділень історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства:

 – аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження – 2 бали;

– вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела – 6 балів; 

– самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни – 7 балів;

 – повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних – 6 балів; 

– обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження – 2 бали;

 – відповідність вимогам оформлення наукових робіт – 2 бали. Максимальна кількість балів – 25.

Оцінювання робіт для відділення технічних наук:

– актуальність, практичне, прикладне значення роботи – 5 балів;

– наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи – 4 бали;

– системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам – 4 бали;

– дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження – 4 бали;

– функціональна спроможність винаходу, наявність патенту – 1 бал;

– відповідність вимогам оформлення наукових робіт – 2 бали. Максимальна кількість балів –20.

Оцінювання робіт для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про землю, екології та аграрних наук:

– актуальність теми дослідження – 3 бали;

– наявність елементів наукової новизни – 5 балів;

– обґрунтованість отриманих результатів – 6 балів;

– повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи – 3 бали;

– відповідність вимогам оформлення наукових робіт – 3 бали. Максимальна кількість балів –20.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

У відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:

І рівень – 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів);

ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів).

Максимальна сума балів – 33. 

У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства учасники виконують 9 завдань:

І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);

ІІ рівень – 3 завдання по 4 балів за кожне (загалом 12 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів – 30.

Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.

Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом двох астрономічних годин.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Всі члени секції можуть брати участь як опоненти. Для захисту надається до 8 хвилин та 3 хв. для відповідей на запитання журі.

Критерії оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт:

для відділень історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства:

– аргументованість вибору теми дослідження – 5  балів;

– критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми – 12 балів;

– чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу – 9 балів;

– кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) – 9 балів;

– культура мовлення, вільне володіння матеріалом – 5 балів;

– наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) – 5 балів. Максимальна кількість балів – 45.

для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, комп’ютерних, технічних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук:

– аргументованість вибору теми і методів дослідження – 5 балів;

– ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу – 12 балів;

– чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу – 10 балів;

– кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) – 10 балів;

– культура мовлення, вільне володіння матеріалом – 5 балів;

– наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) – 5 балів. Максимальна кількість балів – 47.

Оцінки за результатами всіх етапів конкурсу виголошуються після його закінчення. Якщо протягом години після ознайомлення з оцінками не буде подано офіційних апеляцій, всі отримані оцінки вважаються остаточними. Розгляд апеляцій проводиться членами журі безпосередньо з учасником конкурсу, втручання керівників команди та інших сторонніх осіб забороняється. Апеляції подаються на ім’я голови журі. Можливі часткові зміни Правил проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту при надходженні Умов проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту.

7. Визначення переможців та нагородження

Кількість призових місць визначається з орієнтовним розподілом 1 : 2 : 3.

Переможці конкурсу визначаються на основі рекомендації журі за сумою балів, одержаних в усіх розділах програми конкурсу. Необхідна кількість балів для визначення переможців: ПЕРШЕ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав 80 балів і більше; ДРУГЕ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав 75 балів і більше ТРЕТЄ МІСЦЕ присуджується, якщо учасник набрав 70 балів і більше. При рівності балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням результатів виконання контрольних завдань з базових дисциплін. Для секції журналістики враховується творчий доробок кожного з учасників.

Переможці П етапу конкурсу нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації та призовим подарунком.

Переможці П етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (як виняток ІІ-ІІІ місця) мають право брати участь у Ш етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Рішенням Президії обласної МАН учасникам конкурсу присвоюються звання кандидата в дійсні члени МАН та дійсного члена МАН. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними грамотами або призами.

8. Журі та оргкомітет

Склад журі та оргкомітету затверджується спільним наказом департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Львівського національного університету імені Івана Франка. Склад журі виголошується на відкритті конкурсу-захисту. До складу журі секції входять голова, який може мати одного або кількох заступників, секретаря, і члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

Голова журі відділення або секції: – бере участь у формуванні складу журі; – несе відповідальність за об’єктивність перевірки завдань та оцінювання робіт, розгляду апеляцій; – проводить консультації для учасників конкурсу; – аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців.

Секретар секції призначається, як правило, з числа педагогічних працівників закладів – організаторів конкурсу. Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань, забезпечує ведення належної документації.

Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і середовище”

(2016–2017 н. р.)

1. Конкурс проходив під гаслом “Збережемо енергію – збережемо Планету!”.

2. Основні завдання Конкурсу: – залучення учнівської молоді до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів як найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже й боротьби з глобальним потеплінням.

3. До участі в Конкурсі запрошуються: – учні, вихованці загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком до 17 років включно, які мають досягнення у практичній діяльності в сфері змін клімату, енергозбереження, використання поновлюваних джерел енергії для місцевих потреб, підвищення енергоефективності шкільних будівель; – педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, які мають напрацювання з питань роботи з учнями і населенням щодо ефективного використання та збереження енергії.

4. Конкурс проходив у два етапи: І етап − заочний − з 1 листопада 2016 р. до 15 січня 2017 р. ІІ етап − очний (у формі стендових доповідей) − 16-17 лютого 2017 р.

І-й етап Конкурсу – у формі заочного конкурсу поданих конкурсних робіт. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно було надіслати до 15 січня 2017 року заповнену реєстраційну картку та конкурсну роботу, виконану на електронних носіях українською мовою, на електронні адреси: ekoviddil@nenc.gov.ua або eremurusua@ukr.net, з поміткою: «На конкурс «Енергія і середовище»”.

На підставі поданих матеріалів конкурсне журі проводило відбір учасників ІІ етапу Конкурсу. Списки учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднені на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua та на сайті www.eremurus.org.

ІІ-й етап Конкурсу відбувається у формі стендових доповідей (16-17 лютого 2017 р.) на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

5. Конкурс проводився за номінаціями:

для школярів: Номінація 1. Проект з енергозбереження, енергоефективності або поновлюваних джерел енергії (ПДЕ). На цю номінацію приймаються теоретичні та практичні проекти застосування енергозберігаючих і ресурсозберігаючих рішень, технологій, конструкцій ПДЕ. У теоретичному проекті повинно бути обґрунтовано практичне застосування конструкції, теорії, рішення, оцінені очікувані результати. Опишіть, які методи ви застосовували для реалізації вашого проекту з енергозбереження, як ви використовували або плануєте використовувати енергію сонця, вітру, води або біомаси, які результати отримали або очікуєте. У цій номінації треба описати, як ваша робота допомагає знизити викиди парникових газів, як ваше рішення може сприяти уповільненню зміни клімату.

для школярів: Номінація 2. Проект «Моє енергетичне рішення». Опишіть, які рішення для економії енергії та ресурсів ви застосували, чому ви вибрали саме такі рішення. Який результат ви отримали, опишіть результат кількісно (скільки ваш проект дозволив «заощадити» CO2, ресурсів, води чи електрики). На цю номінацію представляються маломасштабні рішення, зрозумілі для кожного і прості в застосуванні.

для школярів: Номінація 3. Інформування суспільства/пропаганда енергоефективності. На Конкурс подаються інформаційно-просвітницькі матеріали, створені школярами, що підвищують обізнаність батьків, друзів, вчителів, спільноту щодо необхідності зниження викидів парникових газів і надають рекомендації, завдяки яким практичним діям можна досягнути цього в навчальному закладі, вдома, в масштабах своєї місцевої спільноти (міський мікрорайон, район, село, місто). Конкурсна робота може бути виконана у вигляді листівки, газети, плакату, буклету, відеоролика, мультимедійного продукту, презентації ppt, комп’ютерної гри.

Номінація 4. Для педагогічних працівників:

– A. Урок “ Прості енергетичні рішення проти змін клімату ”. На Конкурс подається конспект уроку/факультативного заняття або фрагмент заняття (до 1-2 годин), присвяченого проблемі глобальних змін клімату, можливим наслідкам для країни/регіону та практичним заходам, які можна вжити на індивідуальному рівні, в масштабі навчального закладу, вдома, у регіоні для зменшення викидів парникових газів. Урок має включати експеримент або практичні вправи з енергозбереження чи отримання енергії від відновлюваних джерел енергії, що можуть бути виконані протягом 1-2 годин (додаток 2).

– Б. Дидактичні матеріали на тему “ Прості енергетичні рішення проти змін клімату ”. На Конкурс подається комплект дидактичних матеріалів для школярів про практичні енергетичні рішеннях щодо зниження викидів парникових газів з метою зменшення впливу на зміни клімату, а також роздатковий матеріал для практичного уроку, експерименту, плакати, презентації ppt, сценарії рольових ігор. Матеріали мають бути розраховані на проведення 1-2 год. заняття.

Якщо конкурсні матеріали є частиною більшої освітньої концепції, необхідно подати стислий опис цієї концепції – не більше 0,5 стор.

6. Конкурсна робота (проект) подається на електронних носіях державною мовою (не більше 5 сторінок).

Структура проекту: – вступ (актуальність проблеми щодо місцевої ситуації − не більше 0,5 сторінки), – конкретне завдання, яке вирішує автор, – методи його вирішення, – результат (як реалізація проекту впливає на зміну клімату).

Текстовий матеріал приймається як документ Word (стандартний шрифтів 12 кегля, з ілюстраціями і таблицями, що не виходять за межі друку). Загальний розмір документу − не більше 500 Кб та кількість всього тексту не більше 6 сторінок з ілюстраціями, фотографіями, таблицями + 1 сторінка реєстраційна форма.

У номінації 3 “Інформування суспільства/пропаганда енергоефективності” приймаються презентації у форматі MS Power Point, документи Adobe PDF, розміром не більше 1 Мб кожна. Комп’ютерні ігри приймаються за умови, якщо розмір файлу в архіві не перевищує 2 Мб. Відеоролики у форматах WMV, DiVX і MPEG-1 не більше 1-2 хв., мультфільми у форматі Macromedia Flash (SWF) необхідно завантажити на www.youtube.com та надіслати посилання. 6.5. Комплект матеріалів має містити також заповнену реєстраційну форму на 1 стор.

Рекомендовано використовувати архіватори RAR або ZIP.

Конкурсні роботи, які не відповідають даним вимогам, конкурсним журі не розглядатимуться.

7. Конкурсні роботи, виконані учнями, оцінюються конкурсним журі за наступними вимогами: – актуальність обраної теми – 15 балів; – обґрунтованість застосованих методик при виконанні проекту – 25 балів; – отримання практичного результату – 20 балів; – аргументованість висновків і рекомендацій – 15 балів; – можливість тиражування запропонованої ідеї або розробленого матеріалу – 15 балів; – відповідність вимогам щодо оформлення та якість їх виконання – 10 балів.

У номінації 3 враховується також оригінальність виконання та художнє оформлення. Під час оцінювання звертатиметься увага на рівень складності та самостійності виконання проекту з урахуванням віку авторів.

Конкурсні роботи, виконані педагогічними працівниками, оцінюються конкурсним журі за наступними вимогами: – орієнтованість на мотивування дітей і дорослих до практичної діяльності, на отримання практичного результату – 40 балів; – використання інтерактивних методів, що сприяють залученню дітей до дискусії, творчості, практичної діяльності, яка спрямована на збереження енергії або використання – відновлюваних джерел енергії внаслідок здійснення пропонованої педагогічної розробки – 40 балів; – можливість тиражування запропонованої педагогічної технології – 20 балів.

8. Переможці І та ІІ етапів Конкурсу визначаються конкурсним журі. Підведення підсумків Конкурсу – 16-17 лютого 2017 р по закінченню ІІ етапу. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, грамотами, відзначаються подяками та призами. Конкурсні роботи переможців публікуються на сайтах: www.eremurus.org; www.nenc.gov.ua

Заочний міжнародний конкурс  «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання, збереження та відновлення біорізноманіття» (2016-2017 н.р.)

І. Загальні положення

Ресурси живої природи є життєво необхідними для економічного і соціального розвитку людства, вони є світовим надбанням величезної цінності, національним багатством для нинішніх і майбутніх поколінь.  

За останнє століття практично всі екосистеми Землі різко трансформуються через людську діяльність. Втрата біорізноманіття та відповідні зміни в навколишньому середовищі в даний час відбуваються швидше, ніж будь коли раніше в людській історії і немає жодних ознак уповільнення цього процесу.

Суспільство шукає можливості для впровадження та розвитку механізмів збереження біологічного різноманіття. Тут можуть стати в нагоді славні звичаї і традиції народів, що споконвіку населяють територію наших країн. У цих  традиціях історично закладалося дбайливе ставлення до всіх природних об’єктів. Молодь має бути поінформована, що здавна наші люди, які проживали в різних куточках країни, в побуті і господарській діяльності використовували і впроваджували різні способи спілкування з природою, при цьому не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Традиційні способи життя в природі заслуговують на вивчення і аналіз в сучасних умовах вже хоча б тому, що екологічні кризи в межах традиційних форм природокористування були явищем рідкісним і загрозливим хіба що для усталеного добробуту співтовариств, але не для системи природи. Багато з них ще можна реконструювати і застосовувати на новому рівні. Тому підвищення екологічної обізнаності дітей через пригадування народних звичаїв і традицій в цій сфері сприятиме не тільки розвитку національної свідомості, а й спонукатиме до творчої соціально активної діяльності щодо вирішення проблем охорони навколишнього середовища. Інформування суспільства про необхідність збереження біологічного різноманіття та про те, як до нього ставилися наші предки — суть збереження життя на нашій планеті в цілому.

ІІ. Мета та завдання конкурсу

          Мета конкурсу: пропаганда ідей сталого розвитку з опорою на краєзнавчі звичаї і традиції щодо збереження та відновлення біологічного різноманіття народів, що населяли територію означених країн

           Завдання конкурсу:

 1. Формування екологічної культури та стимулювання екологічної освіти, спрямованих на соціально-активну пошукову діяльність з виявлення і пропаганди дбайливого ставлення до використання біоресурсів в традиціях народів України, Болгарії та Молдови
 2. Підвищення інформаційної обізнаності та суспільної свідомості учасників освітнього процесу в сфері ефективного, економного використання біологічних ресурсів, культури їхнього споживання і відновлення.
 3. Підтримка творчості школярів, спрямована на вивчення історичних традицій, краєзнавства, пошук і аналіз технологій та практик біоресурсозбереження в побутовій, обрядовій, господарській сферах діяльності населення, що відбиваються в народних традиціях і звичаях, які історично склалися в різних куточках наших країн.

 ІІІ. Умови конкурсу

      До участі в конкурсі запрошуються учні 7-11(12) класів, вихованці професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 18 років включно, які проживають в Україні / Болгарії /Молдові / та представники діаспор в інших країнах.

На конкурс приймаються роботи, виконані однією особою або групою осіб.

Відповідно до умов визначені наступні вікові категорії учасників:

1) діти 12-14 років – учні 7-9 класів і вихованці позашкільних навчальних закладів;

2) діти 15-18 років – учні 10-11(12)класів і вихованці професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів

ІV. Номінації

Роботи  розглядаються за такими номінаціями:

1.Традиційні форми сталого використання біоресурсів (наприклад: стратегії охорони (заповідання) і відновлення біорізноманіття (як окремих видів, так і територій), раціонально чи ірраціонально мотивовані обмеження на кількість або терміни полювання, рибальства, сінокосу, заготівлі лікарських рослин, деревини для будівництва, тощо.

2. Обряди і свята, повір’я, пов’язані з окремими видами рослин і тварин.

3. Використання рослинних і тваринних елементів в оздобленні предметів побуту, одягу і приміщень.

Проекти номінації 1 мають містити теоретичні відомості щодо застосування біоресурсозберігаючих рішень, технологій, конструкцій, що використовувалися народами України / Молдови / Болгарії, що історично склалися в різних регіонах країни у побутовій, господарській та соціальній сферах діяльності. В них повинно бути обґрунтовано практичне застосування конструкції, теорії, рішення, оцінені практичні результати від впровадження відповідних технологічних рішень

Пошукові роботи номінацій 2 та 3  мають містити елементи пошуку  та аналізу щодо збереження  та передачі знань  про окреми види рослин та тварин засобами народної творчості та обрядовості.

V. Порядок проведення конкурсу

Учасники мають надати на розгляд журі пошукову чи пошуково-дослідницьку роботу обсягом до 10 сторінок з додатками (фотографії, малюнки, ілюстрації, графіки, схеми). Наявність медіа-презентації схвалюється.

Конкурсна робота подається в електронному вигляді.

Для учасників з України – українською або російською мовою.

Для учасників з Республіки Молдова – на румунській, українській або російській мові.

Для учасників з Болгарії – на болгарській мові (національний етап конкурсу).

Вимоги до оформлення робіт: текстовий редактор Word з використанням тексту Times New Roman 12 кегль, інтервал 1,5 з відступами по 2 см зверху і знизу і по 1,5 см з обох боків. Всі сторінки, крім титульної, нумеруються. На першій сторінці повторюються номінація і назва роботи (не ім’я і інші персональні дані автора (авторів)!), оскільки члени журі будуть розглядати роботи анонімно.

Роботи слід було  направити до 1 березня 2017 р. на електронну пошту eremurusua@ukr.net. Матеріали, надані пізніше цього терміну, перевищують зазначений обсяг або надані в інших форматах, а також що містять більше 30 відсотків запозиченого матеріалу та оформлені не належним чином до розгляду не приймаються.

VІ. Критерії оцінки творчих робіт учасників

1. Відповідність змісту роботи заданій темі.

2. Оригінальність.

3. Наявність елементів пошуку або дослідження.

4. Рівень складності і самостійності виконання проекту з урахуванням віку автора або авторів.

5. Акцентування на традиційності виявлених способів біоресурсозбереження.

6. Наявність посилань на джерела отриманої інформації (музейні фонди, розповіді очевидців (інтерв’ю), старі фотоматеріали, предмети побуту, задокументовані описи народних звичаїв тощо).

VІІ. Журі конкурсу

До складу журі входять представники громадських організацій, експерти, що працюють в напряму біорізноманіття, освіти, народознавства, краєзнавства, літератури. У коло їхніх обов’язків входить перевірка і оцінка робіт, підведення підсумків, визначення та оголошення переможців, їх нагородження.

VІІІ. Підведення підсумків

Підсумки Національних турів підводяться серед країн-учасниць, конкурсні роботи переможців Національних турів розглядає міжнародне журі.

Учні-переможці конкурсу нагороджуються дипломами та призами. Вчителі, чиї учні перемогли в конкурсі, отримують спеціальні дипломи та подяки.

Підсумки конкурсу будуть висвітлені в засобах масової інформації, соціальних мережах та в Інтернеті на відповідних сторінках організаторів конкурсу.