Без мови в світі нас – нема!

   

         Для роздумівНаведені приклади – це яскравий і промовистий докір окремим громадянам України, які  зневажливо ставляться до державної (!) мови,  і тим самим зухвало  кидають виклик суспільству своєю впертістю і затятістю, на радість тим,  хто й надалі марить імперськими амбіціями. Бо ж не хочеться припускати, що вони банально не можуть оволодіти українською мовою.  

Короткий цикл лекцій з української мови

       

Лекція 1. Фонетика. Орфографія. Розташування слів за алфавітом, наголошування відповідно до орфоепічних норм, розпізнавання явищ уподібнення й спрощення приголосних звуків, основні випадки чергування голосних і приголосних – https://www.youtube.com/watch?v=E1vf1Q8xObc&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=3

Лекція 2. Апостроф. М’який знак. Правильне написання слів, правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях. Правила вживання апострофа та м’якого знака (знака м’якшення). Основні орфограми в префіксах і суфіксах. Слова іншомовного походження. Основні групи слів (за значенням, походженням, уживанням й емоційним забарвленням) – https://www.youtube.com/watch?v=KpEagwi6qF4&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=4 

Лекція 3. Подовження. Подвоєння. Скорочення. Фразеологізми. Явища спрощення та подвоєння у мові. Розпізнавання вивчених орфограм, правильне написання слів з ними. Знаходження і виправлення орфографічних помилок на опановані правила. Використання фразеологізмів у мовленні. – https://www.youtube.com/watch?v=7cUBd62xsQg&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=5

Лекція 4. Правопис власних назв. Написання складних слів разом і через дефіс. Правила переносу слів із рядка в рядок. Правопис “н” та “нн” у прикметниках і дієприкметниках. “Не” з різними частинами мови. Будова слова. Словотвір. Як відділяти закінчення слів від основи, членувати основу на значущі частини, розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, правильно вживати їх у мовленні.- https://www.youtube.com/watch?v=JFxcpQ2wbxs&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=6

Лекція 5. Загальна морфологія. Принципи поділу слів на частини мови. Загальна характеристика кожної з цих частин. Як визначати, якою частиною мови є те чи інше слово в реченні. – https://www.youtube.com/watch?v=TwXcLCew35Q&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=8

Лекція 6. Іменник як частина мови. Як розпізнавати іменники та визначати їхню належність до певної групи за лексичним значенням (істоти й неістоти), уживаністю в мовленні (власні та загальні). Категорії роду та числа. Невідмінювані іменники. Закінчення окремих відмінкових форм (орудного, місцевого й кличного відмінків). Як відрізняти правильні форми іменників від помилкових. – https://www.youtube.com/watch?v=fevoybkSW88&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=9

Лекція 7. Відмінкові закінчення іменників. Добір відмінкових закінчень іменника. Родовий і кличний відмінки. Відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. – https://www.youtube.com/watch?v=3g1fl2PlHXI&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=10

Лекція 8. Прикметник. Займенник. Прислівник. Розпізнавання й відмінювання прикметників і займенників. Ступені порівняння якісних прикметників. Уміння відрізняти правильні форми прикметників і займенників від помилкових. Неозначені та заперечні займенники. Загальне значення, синтаксична роль та, ступені порівняння прислівників. Добір й комунікативно доцільне їх використання у мовленні. – https://www.youtube.com/watch?v=J_LKCVerZic&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=12

Лекція 9. Числівник. Вигук. Розпізнавання й відмінювання числівників. Як відрізняти правильні форми числівників від помилкових. Добір потрібних форм числівників і використання їх у мовленні. Визначення сполучуваності числівників із іменниками. Правильне утворення форм числівників для позначення часу й дат. Розпізнавання вигуків й грамотне їх написання. – https://www.youtube.com/watch?v=QGQRjUp814k&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=13

Лекція 10. Дієслово. Службові частини мови. Форми, часи і способи дієслова. Як використовувати один час і спосіб у значенні іншого. Як відрізняти правильні форми дієслів від помилкових; Особові закінчення дієслів.  Морфологічні ознаки прийменників, сполучників, часток. Як відрізняти сполучники від інших співзвучних частин мови та правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні. – https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=14

Лекція 11. Члени речення. Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису. Структура простого двоскладного речення, головні й другорядні його члени. Узгодження присудка з підметом. У межах теми “Способи відтворення чужого мовлення” будемо вчитися замінювати пряму мову непрямою; правильно й доцільно використовувати в тексті пряму мову й цитати; правильно вживати розділові знаки в конструкціях із прямою мовою, цитатами та діалогом. – https://www.youtube.com/watch?v=-Jnq4WQMFr4&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=16

Лекція 12. Класифікація речень. Речення різних видів: за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю другорядних членів, за наявністю необхідних членів речення, за будовою, за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення; вставних слів, словосполучень, речень; відокремлених членів речення; звертань). Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена. Члени речення. – https://www.youtube.com/watch?v=b8oLTN5R9GA&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=17

   

Лекція 13. Просте ускладнене речення. Частина 1. Прості речення з: 1) однорідними членами; 2) звертаннями; 3) вставними словами і словосполученнями; 4) іншими реченнями. Розділові знаки у них. – https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=18

Лекція 13. Просте ускладнене речення. Частина 2. Відокремлення означень, прикладок, додатків, обставин розділовими знаками. – https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=19

Лекція 14. Складне сполучникове речення. Частина 1. Складносурядні та складнопідрядні речення,  розділові знаки у них. Основні види підрядних речень. – https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=20 

Лекція 14. Складне сполучникове реченняЧастина 2. Складносурядні та складнопідрядні речення,  розділові знаки у них. Основні види підрядних речень. – https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-Oc&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=21

   

Лекція 15. Безсполучникове складне речення. Складні речення з різними видами зв’язку.  – https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=22

Лекція 16. Власне висловлювання у форматі ЗНО. Стилі мовлення, їх особливості. Вміння будувати письмове висловлення, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі й основній думці, вибраному стилю й типу мовлення. Формулювання і добір доречних аргументів і прикладів для висловлювання власної позиції, свого погляду на ситуацію чи обставини, а також для висновків. Структурування тексту з використанням відповідних мовленнєвих засобів. – https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I&list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-PziWnsPfMJYrNOt&index=23

Як підготуватися до ЗНО з української мови та літератури за 10 днів. Частина 1. – https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Y_VpV5KYOsw

2. Як підготуватися до ЗНО з української мови та літератури за 10 днів. Частина 2. – https://www.youtube.com/watch?v=3IGRHBACP2U