Поради юним науковцям

Поради юним науковцям

   Проектна книга – дуже вагома частина Вашої роботи. Охайні та детальні записи, табличні дані, графіки, схеми, ескізи вузлів та елементів майбутніх пристроїв є дуже важливими, що допоможуть зробити проект логічним та привабливим, свідчитимуть про ретельність і сумлінність самого дослідження і, безумовно, будуть використані при написанні реферату, тез та оформленні постеру. Записи необов’язково повинні бути каліграфічними, але зрозумілими та охайними. Переконайтесь, що кількісні дані правильні, не забуваючи про розмірності у таблицях, формулах, даних.

    Робочий журнал – це Ваш помічник, який зможе розповісти про Вас багато, тому  кожному  учаснику потрібно серйозно підійти до цього важливого елементу в роботі над проектом. У журналі фіксуються матеріали, якими Ви користуєтеся під час роботи над проектом: креслення, схеми, розрахунки. Увага! Не остаточні матеріали, а саме РОБОЧІ – перекреслені, виправлені, в звичайних зошитах або на окремих папірцях. Не забуваємо проставляти біля записів ДАТИ. Також це можуть бути копії з вашої електронного листування з науковцями (де видно дати листування). Скріншоти також підійдуть. Фотографії під час проведення експериментів, журнал з ходом експерименту та його результатами. Перед захистом краще всі робочі матеріали підшити в папку-сегрегатор. У деяких конкурсантів на фіналі в США робочий журнал мав вигляд 2-х величезних томів.

   Більшої переконливості та аргументованості надають проекту макетиробочі моделі, а особливо реальні конструкції (вироби, прилади, пристрої, інструмент, які можна впровадити у виробництво.

   Оформлення рефератів наукових робіт. Метою реферативної роботи є набуття навичок роботи з літературою, узагальнення  літературних, історичних, наукових джерел і практичного матеріалу за темою дослідження, здатності  грамотно викладати питання теми і  робити висновки. Реферат зазвичай повинен мати такі розділи: вступ, зміст, основну частину, висновки, а також пронумерований список використаної літератури з зазначенням автора, назви, місця видання, видавництва, року видання.  

   Титульна сторінка та зміст повинні допомогти читачеві швидко зорієнтуватися у роботі. У вступі подається  актуальність, місце  та вагомість обраної теми у науково-дослідницькій проблематиці, її теоретичне і прикладне значення. Вступ готує підстави для роботи, тому що окреслює мету, гіпотезу, проблему або інженерні цілі, пояснення того, що вмотивовувало Ваше дослідження і чого Ви прагнете досягти. 

   Основна частина подається чітко, послідовно, логічно і зрозуміло, у відповідності з планом наукової роботи. У тексті повинні бути посилання на використані джерела. При дослівному відтворенні матеріалу кожна цитата повинна мати посилання на відповідну позицію у списку використаної літератури із зазначенням номерів сторінок, наприклад [8, с. 47] або «У роботі [16] розглянуто ….». У конкурсантів іноді виникають труднощі щодо викладення у рефератах, тезах і на постерах матеріалів та методів дослідження. Йдеться про детальний опис  методики збирання даних або інформації, спостерігання, використані інструменти, обладнання тощо. Дослідження повинно бути настільки докладним і доступно поданим, щоби хтось зміг би повторити Ваші експерименти, користуючись тільки інформацією з Вашої роботи. Тому в науковій роботі доцільно розмістити детальні фотографії, ескізи сконструйованих приладів або інструментів. 

   Результати експериментів містять в собі зібрані дані (таблиці, діаграми, графіки, розрахунки тощо) та їхній аналіз, який є найголовнішим етапом і підсумком дослідницької роботи. Потрібно порівняти одержані результати з теоретичними значеннями, опублікованою інформацією та/або очікуваними результатами. Правилами проведення досліджень багатьох міжнародних конкурсів заборонено учасникам працювати з важкими металами, радіоактивними, вибухонебезпечними матеріалами та іншими предметами, що можуть під час досліджень завдавати істотної шкоди   чи представляти серйозну загрозу людям, тваринам і навколишньому середовищу.

  У висновках  коротко узагальнюється досліджена проблема  (вивчене питання, розглянутий матеріал), з виділенням найбільш достовірних та обґрунтованих положень і тверджень, проблемних завдань, що розроблені на рівні гіпотез, важливість розглянутої проблеми з точки зору практичного застосування, світосприйняття, етики тощо. Список використаних джерел повинен містити  Ваші посилання на документацію, з якою Ви працювали в процесі дослідження, у тому числі  на літературу (книжки, журнали, web-сайти тощо). Не забувайте про правильний стиль посилання на джерела.

   Вимоги до тексту. Хоча формально не має обмежень на кількість сторінок, але зазвичай виклад основної його частини орієнтовно складає 10-20 сторінок машинописного тексту шрифтом Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5.  Реферат повинен бути або віддрукований на папері формату А4, на одній стороні аркушів. Сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з третьої сторінки. Титульний аркуш з назвою роботи та сторінка змісту включаються до загальної нумерації, але номера на них не ставляться. Рисунки, схеми, графіки, фотографії також входять до тексту з відповідними посиланнями та підписами, наприклад, «див. малюнок 5» або «графік…. наведено на рисунку 2». Перелік використаних літературних джерел подається наприкінці тексту в алфавітному списку джерел, з зазначенням назви джерела, прізвища та ініціалів автора/авторів, видавництва, року публікації, кількості сторінок тощо. У тексті послідовно розкриваються: вступна частина, актуальність, новизна дослідження, використані матеріали і методи, експериментальна робота, одержані результати та їх аналіз, висновки, міркування щодо подальшого розвитку проекту, якщо у цьому є потреба. Реферат може містити додатки, що не входять до загальної нумерації сторінок роботи.

   Анотація – короткий (від 100 до 500 слів) опис проекту українською, а також  англійською мовами. В анотації подаються: постановка досліджуваної проблеми, перелік методів, що використовувалися, результати дослідження, головні висновки та рекомендації. Це також спосіб зацікавити покупця/журі, тому бажано, щоб вона була написана грамотно і зі стилем.

 Про подяки у рефератах. Ваш імідж та інтелігентність будуть належно оцінені у наукових колах, якщо Ви не забудете наприкінці реферату висловити подяки тим, які допомагали  і підтримували Вас у творчих шуканнях, радості від осяяння і відкриттів,  у часи невдач і розчарувань. При реєстрації  на участь у багатьох Міжнародних конкурсах у реєстраційних бланках є графа “Подяки”: науковому керівнику за постійну допомогу в роботі над проектом, а також  іншим особам (за консультування з окремих питань, допомогу в проведенні розрахунків, за додаткові заняття з певних галузей знань, за всебічну підтримку на різних етапах  роботи над проектом тощо.

  Правила складання тез. Обсяг тез 2-3 сторінки; шрифт Times New Roman, 14; інтервал – 1,5; формат роботи – Microsoft Word 6.0 або більш пізні версії. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються до тез окремо (бажано не більше десяти додатків). Зміст тез:  1) назва, що відображає сутність проекту – лаконічна, творча, чітка, змістовна, яскрава – це привертає увагу; 2) актуальність теми, проблеми, задачі дослідження.  Чим саме обумовлений вибір теми проекту, значущість, можливість практичного впровадження, використання; 3) мета дослідження, робоча гіпотеза, короткий виклад основних положень дослідницької роботи; 4) матеріали, опис методів дослідження, експерименти,  засоби обробки даних використані в роботі; 5) аналіз отриманих результатів, їх науково-практична цінність і новизна; 6) висновки, можливість і доцільність  використання результатів роботи, подальші плани досліджень; 7) перелік використаних джерел.

   Постер – ефективний помічник у захисті проекту.

Розміри плакатів (постерів) визначаються умовами Конкурсів. Наприклад, на “Інтел Техно Україна” вимоги до геометричних розмірів постерів такі: висота – 1189 мм, ширина – 841 мм. Неістотно вони різняться за умовами інших Конкурсів. Постери закріплюються на стендах, наданих організаторами. Увага! На постері не   має бути персональних даних про учасника або його керівника (це стосується і фотографій).

Структура постера: коротка творча назва проекту; актуальність задачі; мета проекту; гіпотеза; матеріали і методи дослідження; результати експериментів; висновки; науково-практичне застосування; подальші плани. Як бачимо, постер стисло подає зміст і хід роботи над проектом, обов’язково  з найбільш відповідними і переконливими відповідними фотографіями, таблицями, графіками, схемами, рисунками.

   Члени журі і відвідувачі не просто читають, а інспектують Ваш постер. Тому він повинен бути візуально простим (без втрат інформаційного наповнення), читабельним (легко сприймається ідея проекту при поступовому перегляді постера), з чітким і якісним шрифтом, для  належного прочитання  і розуміння тексту ( з відстані 1,0-1,5 м), стислим і просторово організованим. Практика свідчить, що автор проекту зазвичай має не більше 11 секунд, щоби спочатку привернути, а потім вже утримувати увагу аудиторії до ідеї та цінності дослідження. Більшість відвідувачів запам’ятовують лише заголовки, натомість особи, яких дійсно цікавить тематика Вашої наукової роботи, спілкуватимуться з Вами детальніше.

  Побудуйте постер так, щоб на ньому можна було б побачити відповіді на запитання візуально (у схемах, діаграмах, малюнках, частині розрахунків). Ваш постер – це фактично своєрідна дозволена “шпаргалка” на захисті проекту. Він частково  представляє Вашу роботу, коли Вас  у певний момент не буде біля стенду і макету. Ви безперешкодно можете оперувати інформацією, розміщеною на постері, під час інтерв’ю з членами  журі, представниками мас-медіа і звичайними відвідувачами. Адже на конкурсах – постерний захист.

   Типові помилки при створенні постера: добра структура, але невдале кольорове рішення (гама, фон,  текст). Забагато кольорів, від чого “губиться” погляд;  неналежне оформлення постера (марнування вільного місця або скупчення інформації, дрібний текст, рябий фон, наклейки роздрукованих аркушів, фотографій); наявність орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і стилістичних помилок у текстах; переобтяженість складними реченнями.

  Члени журі оцінюють, наскільки важливим та актуальним є певне дослідження у своїй галузі, наскільки ретельно учень виконав роботу, як добре здійснені планування та проведення досліджень та експериментів. Спочатку члени журі дізнаються про дослідження з Вашого постеру, тез та роботи, але саме інтерв’ю є остаточним етапом оцінювання Вашого проекту. Вони звертають особливу позитивну увагу на тих учнів, які здатні вільно та впевнено обговорювати та пояснювати свою роботу, вести наукову бесідуЖурі не цікавлять завчені промови – вони просто хочуть обговорити з учасниками їхні дослідження, щоби переконатися, що конкурсанти дійсно орієнтуються у темі дослідження і повністю володіють матеріалом. Судді визначаютьчіткість визначення проблеми дослідження та спосіб її вирішення;  наявність достатньої кількості даних на підтвердження рішення проблеми, визначення джерел похибок і можливостей зменшення їх впливу на результати; можливість подальшого розвитку проекту; працездатність винаходу (методу, розробки), його економічні,  технологічні, екологічні переваги при виготовленні та експлуатації у порівнянні з наявними способами чи аналогами.

  Дуже важливо правильно розпочати інтерв’ю. Привітайте членів журі та представтесь. Вам потрібно справити гарне перше враження. Охайна зовнішність, гарні манери, ентузіазм у тому, що досліджуєте – і Ви на шляху до успіху. Члени журі часто ставлять запитання для того, щоб перевірити глибину бачення та розуміння учнями своєї роботи. Вони хочуть побачити, чи Ви дійсно орієнтуєтеся у тих галузях науки, що пов’язані з Вашою темою, чи правильно зібрана та проаналізована інформація, чи Ви можете знайти можливі джерела помилок, та які варіанти практичного застосування бачите для свого проекту. Остерігайтесь завчених промов, які дуже мало показують розуміння матеріалу. Будуйте конструктивну розповідь про проект, з чітко представленими даними та експериментально підтвердженими результатами, переконливою фізичною презентацією проекту,макету, діючої моделі. Ваші шанси на успіх зростають, якщо Ви володієте англійською мовою для спілкування на наукові теми, хоча б в рамках проекту. Надмірно не узагальнюйте, будьте конкретними у викладі.  Не забувайте про практичне застосування Вашого проекту.