У джунглях молекул

   

Пробне тестування ЗНО з хімії 2017 року. Завдання з поясненнями правильних відповідей. Розв’язування задач на розрахунок масової частки речовини в розчині, молярної маси газової суміші, відносної густини одного газу за іншим тощо – https://www.youtube.com/watch?v=F6wSApRHA30
Визначення поняття “Органічна хімія”. Що вивчає органічна хімія? Карбоновмісні сполуки, які відносяться до неорганічних. Відмінності органічних речовин порівняно з неорганічними. Реакції одержання етину (ацетилену) з кальцій карбіду та одержання метану з алюміній карбіду. – https://www.youtube.com/watch?v=qOWI5cqV-jA

Гомологи. Гомологічні ряди органічних сполук. Опубліковано 26 бер. 2017 р. Визначення понять гомологи, гомологічні ряди органічних сполук. Приклади гомологічних рядів алканів, алкенів, алкінів, карбонових кислот, спиртів. Загальні формули алканів, алкенів та циклоалканів, алкінів та алкадієнів, ароматичних вуглеводнів (аренів) – https://www.youtube.com/watch?v=VBQO9gQgHUA

1.1. Речовина, властивості речовини. Класифікація речовин – https://www.youtube.com/watch?v=oQxAQOmZ4D4

1.2. Чисті речовини та суміші, методи розділення сумішейhttps://www.youtube.com/watch?v=B9PmGJUhWpY

1.3. Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи – https://www.youtube.com/watch?v=NppEVxIt3bM

1.4.  Маса атома, відносна атомна, молекулярна, формульна маса https://www.youtube.com/watch?v=guNKFgWsRjM

1.6. Валентність хімічних елементівhttps://www.youtube.com/watch?v=A3ULfMTyT6U

  

Визначення валентності в бінарних сполукахhttps://www.youtube.com/watch?v=QTo5ASr4Blo 

Масова частка. Розв’язування задач – https://www.youtube.com/watch?v=5NqHJgUfSvo 

Задача на визначення масові частки елементів – https://www.youtube.com/watch?v=sfzIGeV7NKc 

Масова частка розчиненої речовини в розчині – https://www.youtube.com/watch?v=ilgHU4iM3cs 

  

Задача на виведення елементаhttps://www.youtube.com/watch?v=a2qaEEcjNbo

Задача за рівнянням реакціїhttps://www.youtube.com/watch?v=b_ZJO4ZLBL4 Тема уроку “Фізичні та хімічні явища. Ознаки хімічних реакцій”. Закріплення та поглиблення знань про фізичні та хімічні явища. сформувати вміння відрізняти фізичні явища від хімічних. – https://www.youtube.com/watch?v=GBVAWR3Fvww 

Практична робота “Дослідження фізичних і хімічних явищ”. Додаткові матеріали до підручника “Хімія. 7 клас”. – https://www.youtube.com/watch?v=JRjVVdbWWk0Основне тестування ЗНО з хімії 2016 року. Завдання з поясненнями правильних відповідей. Розв’язування задач на розрахунок масової частки речовини в розчині, молярної маси газової суміші, відносної густини одного газу за іншим тощо. Номенклатура кислот. Реакції термічного розкладу метану, гідратації ацетилену (етину), біуретова та ксантопротеїнова реакції на білок, пептидний зв’язок, реакція Зініна – отримання аніліну, міжмолекулярна дегідратація спиртів, окиснення первинних та вторинних спирті – https://www.youtube.com/watch?v=0fgKC8SSrY8

Хімія за 18 (!) хвилин (рос. мова). На доступному і зрозумілому для школярів (різних класів!) рівні пояснюються: поняття про хімічні елементи; таблиця Менделєєва; будова атома і ядра; природа ізотопів; квантові числа електронів; розподіл електронів по орбиталях і  багато чого іншого –  https://youtu.be/EpBWOBo7-UU?list=UURzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg

Навчально-популярні фільми з хімії

Гідроскопічність сірчаної кислоти (рос. мова) – https://youtu.be/zzr_4BcREME?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

Властивості сірчистої кислоти (рос. мова) – https://youtu.be/QViUKfvmXe4?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

Розбавлення сірчаної кислоти (рос. мова) – https://youtu.be/0L00ASYRRrc?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

 Лабораторно-практичні роботи з неорганічної хімії

1. Одержання кисню в лабораторних умовах (рос. мова) – https://youtu.be/XUljKiZycZA?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

2. Горіння вугілля у кисні (рос. мова) –  https://youtu.be/f3mLZ_QyMeQ?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

3. Одержання діоксиду вуглецю. Його властивості (рос. мова) – https://youtu.be/Moz7lj98QB4?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

4. Властивості вуглекислого газу (рос. мова) – https://youtu.be/YVDvCr2bXCw?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

5. Хімічні властивості вуглекислого газу (рос. мова) – https://youtu.be/g5UsH02NIaI?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

6. Одержання чадного газу (рос. мова) – https://youtu.be/PINI9Q0X7eU?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

7. Одержання вугільної кислоти (рос. мова) – https://youtu.be/Ip6R9lC54No?list=PLnZFygVW5x_LysKatGsukr7etyMfUZ7Dq

Реакції йонного обміну (рос. мова). Приклади рішення задач, типові ознаки хімічної реакції – https://youtu.be/Ik3Gypb8dLs

Реакції йонного обміну-2  (рос. мова)Реакції в розчинах електролітів. Складання повних і скорочених йонних рівнянь – https://youtu.be/4cuOYlcyQyk

 Лабораторно-практичні роботи з органічної хімії

Навчальний фільм “Лабораторні роботи з органічної хімії”.  Робота №1 “Добування ацетилену і досліди з ним”. Робота №2 “Якісна реакція на багатоатомні спирти”. Робота № 3 “Окислення альдегіду (реакція “срібного дзеркала”)”.  Робота № 4 “Взаємодія оцтової кислоти з магнієм”.  Робота № 5 “Взаємодія оцтової кислоти з основами”.  Робота № 6 “Взаємодія глюкози з Cuprum (II) гідроксидом”.  Робота № 7 “Взаємодія глюкози з аміачним розчином Argentum (I) оксиду”.  Робота № 8 “Взаємодія крохмалю з йодом”. Робота № 9 “Кольорові реакції білків”. – https://www.youtube.com/watch?v=-4H7WXqFfA0

Номенклатура органічних речовин

Назви органічних сполукце складні слова, що включають у себе: 1. позначення вуглецевих ланцюгів; 2. позначення бічних ланцюгів; 3. позначення кратності зв’язків між атомами; 4. позначення характеристичних груп; 5. числові приставки (префікси помноження); 6. цифри або літери (локанти); 7. розділові знаки (дефіси. коми, крапки, дужки).

Назви вуглецевих ланцюжків

Ланцюг               Головний             Бічний (вуглецевий радикал) 

    С                      мет                                         метил

    С2                     ет                                          етил

    С3                     проп                                      пропіл 

    С4                     бут                                        бутил

    С5                     пент                                      пентил

    С6                     гекс                                       гексил

    С7                     гепт                                       гептил

    С8                     окт                                        октил

    С9                      нон                                       нонил

    С10                    дек                                        децил

Позначення ступеня насиченості зв’язків

С-С   С=С   С≡С (потрійний зв’язок між атомами)

 ан        ен         ін

Назви характеристичних груп органічних сполук

Клас сполук                               Характеристична група                  Префікс                                               Суфікс

Карбонові кислоти              -СООН                                       карбокси                                        карбонова кислота

Карбонові кислоти              -(С)ООН                                           –                                               ова кислота

Сульфонові кислоти           -SO3H                                         сульфо                                          сульфонова кислота

Альдегіди                            -СНО                                           форміл                                          карбальдегід

Альдегіди                            -(С)НО                                         оксо                                               аль

Кетони                                  >(C)=O                                        оксо                                               он

Спирты                                -ОН                                               гідрокси                                        ол

Феноли                                -ОН                                               гідрокси                                        ол

Тіоли                                    -SH                                               меркапто                                      тіол

Аміни                                   -NH2                                             аміно                                             амін

Прості ефіри                       -OR                                               алкокси,арокси                               –

Галогенопохідні                  –F,-Cl,-Br,-I                                   фтор, хлор, бром, йод                    –

Нітросполуки                         NO2                                                      нітро                                                       –   

Атом вуглецю, що взятий у дужки, входить до назви головного вуглецевого ланцюжка. Стрілка показує підвищення старшинства характеристичних груп.

 Назви ароматичних сполук

Фенол                    Фенол-СН3               Фенол -ОН                Фенол-CООН 

 С6Н6                   С6Н5СН3            С6Н5ОН               С6Н5СООН

бензол               толуол                  фенол                  бензойна кислота                    

Назви деяких вуглецевих радикалів

(СН3)2СН-    СН3СН2(СН3)СН-     (СН3)2СНСН2–     (СН3)3С-          СН2=СН-      СН2=СН-СН2     НС≡С- (з потрійним зв’язком)        

ізопропіл        втор-бутил               ізобутил             трет-бутил      вінил           алил                   етинил         

 Фенол–                  Фенол-CH2

фенил            бензил

Числові приставки (вказують число однакових структурних елементів)

1     моно  монокис

2     ді    біс

3     три   трис

4     тетра тетракис

5     пента пентакис

6     гекса гексакис

При складанні назви речовини за його структурною формулою (і навпаки) необхідно послідовно виконати такі дії:

  1. Знайти основну (за старшинством) характеристичну групу і вибрати для неї позначення в суфіксі.
  2. Знайти головний вуглецевий ланцюг (цикл), що включає основну характеристичну групу, і пронумеровати її з того кінця ланцюга, ближче до якого розташована старша група. Якщо таких можливостей декілька, то потрібно враховувати наявність:

а) інших характеристичних груп (за старшинством);
б) подвійних зв’язків;
в) потрійних зв’язків;
г) інших заміщувачів (за алфавітом).

  1. До назви головного ланцюга додати суфікс, що означає ступінь насиченості зв’язків. Якщо у молекулі декілька кратних зв’язків, то у суфіксі потрібно вказати їх число, а після суфікса – арабськими цифрами їх положення у вуглецевому ланцюгу. Потім до суфікса включається назва старшої характеристичної групи з зазначенням її положення
  2. За допомогою приставок (префіксів) позначити заміщувачі (бічні ланцюги, молодші характеристичні групи) і розташувати їх за алфавітом. Положення заміщувача потрібно вказати арабською цифрою перед приставкою (префіксом).
  3. Розставити цифрові приставки, що зазначають кількість повторюваних структурних елементів (вони не враховуються при алфавітному розташуванні префіксів).
  4. Розставити розділові знаки: усі цифри відділити від слів дефісом, а одну від іншої – комами.